Leiding ziet oecumene als kans

Voor de oecumene in Nederland is de aangekondigde fusie van NCRV, KRO, RKK en ook IKON en Zendtijd voor Kerken geen verschraling qua aanbod van programma’s, maar eerder een stap vooruit dankzij de verdere samenwerking van christenen om de zendtijd te vullen.

‘Het samengaan van deze omroepen is een stap vooruit’, stelt desgevraagd Martin Fröberg, directeur van de VKZ (Verzorging Kerkelijke Zendtijd), waarin ook de IKON participeert. ‘We vullen elkaar aan in cultuur, in levensvisie, in missie’, meent Fröberg, ‘hierdoor ontstaat een levendige en kleurrijke media-organisatie die op maat gesneden ieder soort kijker, luisteraar en websurfer weet te bereiken met wat ons bindt’.

Fröberg geeft daarmee een toelichting op het besluit dat de raad van toezicht van de stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd (VKZ) onlangs naar buiten bracht, namelijk dat de merken IKON en ZvK (Zendtijd voor Kerken) van de VKZ deel zullen gaan uitmaken van de fusieomroep NCRV-KRO-RKK. De leden van de raad zijn unaniem van mening dat aansluiting bij deze fusie-omroep de beste garantie biedt voor de toekomst van de programma’s en internetcontent die IKON en ZvK  produceren. De merknamen IKON en ZvK zullen blijven bestaan.

De Raad van Kerken heeft jarenlang een adviseur geleverd aan de IKON om mee te praten over de programmering. En nog steeds liggen de doelstellingen van IKON, ZVK en Raad van Kerken dicht bij elkaar waar het gaat om de oecumene te laten zien en te bevorderen. Zoals bekend is ook de Rooms-Katholieke Kerk lid van de Raad van Kerken en een aansluiting van ZVK bij KRO en de zendgemachtige RKK geeft in die zin een parallelsituatie tussen de omroep en de kerkelijke koepelorganisatie.

In een begeleidend persbericht is de directeur van VKZ zeer stellig. Hij spreekt van ‘een omroep die een krachtige en brede maatschappelijke opdracht heeft vanuit de optiek dat levensbeschouwing visie is op het leven, wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd kan worden’.

Dr. Otto Scholten, voorzitter van de raad van toezicht van VKZ en lid van de Protestantse Kerk zegt in een toelichting: ‘Met elkaar gaan wij bouwen aan een robuuste, frisse omroep die vanuit dezelfde grondbeginselen in verscheidenheid programma’s maakt. Programma’s die aansluiten bij het Nederland van nu en die, in het geval van IKON en ZvK, ook in de toekomst herkend worden door de geloofsgenoten die onze kerkelijke achterban vormen’.

VKZ heeft afgelopen maanden veel tijd gestoken in het maken van een goede afweging. De omroep had de keuze tussen twee geestverwante omroeporganisaties: NCRV en EO. Alle plussen en minnen zijn aan de orde gekomen op het terrein van programmatische synergie, zeggenschap, missies, toekomst voor het personeel. De keuze voor de fusieomroep NCRV-KRO-RKK is géén keuze tegen de EO. Het was een afweging tussen twee goede partijen, zo benadrukt de raad van toezicht van VKZ.  De leden van de raad zijn ervan overtuigd dat de keuze voor NCRV-KRO-RKK de beste is vanuit een toekomstgericht perspectief voor de baaierd van de 15 opdrachtgevende kerken en de programma’s die IKON en ZvK produceren vanuit hun missies.

Enkele leden van de ZVK-kerken hebben teleurgesteld gereageerd over de gemaakte keuze. ZVK verzorgt de zendtijd voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlandse Gereformeerde Kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Unie van Baptisten, het Landelijk Verband van de Pinkster- en Volle Evangelie Gemeenten, een aantal zelfstandige evangelische gemeenten en tenslotte de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.

De fusie maakt overigens het voornemen van CDA-minister Marja van Bijsterveldt niet ongedaan die de identiteitsomroepen verenigd in artikel 2.42 extra wil laten bezuinigen ten voordele van de ledengebonden omroepen. Daardoor dreigen de religieuze zendgemachtigden, RKK en IKON voorop, in 2015 mogelijk nagenoeg te halveren. De ChristenUnie heeft hierover in de kamer kritische vragen gesteld.