Al convenant in 1963

Er zijn in Nederland diverse convenanten tussen kerken gesloten nog voordat de Raad van Kerken een tekst voorbereidde. Dat bleek dinsdag 8 november opnieuw toen Joke Heijblok-Roelofswaard uit Leusden aan de taakgroep Convenanten werd toegevoegd.

Joke Heijblok komt uit doopsgezinde kring en vertelde dat haar kerk al sinds 1963 een convenant-avant-la-lettre heeft met de remonstrantse gemeente in Amersfoort. Ook de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden participeert inmiddels in de samenwerking. De betrokken gemeenten hebben de onderlinge samenwerking ook op schrift gesteld.

Daarmee kreeg de bijeenkomst van de taakgroep een onverwacht actuele toespitsing. De groep, waarvan verder deel uitmaken Jeanne van Hal, Jac van Oppen en Jaap van der Linden, heeft als taak de introductie van convenanten in Nederland te begeleiden en te stimuleren. De groep heeft daarvoor een eerste strategische lijn uitgezet op 8 november.

Het is de bedoeling dat er halverwege maart een uitgave verschijnt, getiteld ‘Gebundelde krachten in de oecumene’, een soort handleiding voor gemeenten en parochies van hoe ze de onderlinge samenwerking kunnen uitbouwen. De presentatie van de uitgave vindt plaats op een studiemiddag in het voorjaar van 2012. Voorlopig is de datum vastgelegd van donderdag 22 maart van 14.30 uur tot 16.30 uur in Amersfoort (mogelijk de Johanneskerk). Als de datum definitief is, zullen er nadere mededelingen volgen over de opzet.

Foto’s:
Boven Joke Heijblok (doopsgezind)
Onder Jac van Oppen (RK) voorgrond en Jeanne van Hal (Leger des Heils)