Erkenning Palestijnse staat

Het Nederlands Instituut Palestina-Israël vraagt aandacht en steun om in de Verenigde Naties tot de erkenning van een Palestijnse staat te komen. Op 20 september zullen zowel de Palestijnse Autoriteit als de Arabische Liga het VN-lidmaatschap voor Palestina aanvragen. Kort daarop zullen de lidstaten hierover stemmen.

In een schrijven, ondertekend door Sietse Bosgra, wordt aan de Raad onder meer gevraagd om door publiciteit meer bekendheid hieraan te geven. Men hoopt daarmee de politiek in Nederland te beïnvloeden. Want hoewel een grote meerderheid van de lidstaten de erkenning door de VN  zal steunen heeft de Nederlandse regering besloten tegen te zullen stemmen. Het Nederlands Instituut Palestina-Israel hoopt dat hierover discussie zal ontstaan. ‘Misschien kan de Nederlandse regering niet worden overtuigd om voor te stemmen, maar misschien wel om zich van stemming te onthouden’, aldus het Nederlands Instituut.

De Raad van Kerken heeft zich in het verleden uitgesproken over het belang van een eigen Palestijnse staat. In een brief die als reactie op het Kairos-document is geschreven aan onder meer Kerk in Actie, ICCO, IKV-Pax Christi, Vrienden van Sabeel en Keerpunt  staat daarover: ‘De Raad van Kerken steunt het beroep op Israël om het onrecht te beëindigen en partner te zijn in het proces van vrede. Tegen deze achtergrond menen we dat naast de erkenning van het bestaansrecht van Israël er tevens plaats dient te zijn voor een levensvatbare Palestijnse staat, zoals bepleit in uitspraken van de Wereldraad van Kerken en van het Vaticaan. In het Midden-Oosten is sprake van twee volkeren die uitermate moeizaam naar een politieke en economische balans zoeken. Alle partijen hebben recht om in vrijheid te leven in dit uitermate gespannen zenuwcentrum van de wereld’.

De volledige brief is te vinden op deze website:
http://www.raadvankerken.nl/pagina/1046/brief_over_kairos-document