Versterking beraadgroep

Majoor Arend van de Venis heeft als beoogd lid met de beraadgroep Samenlevingsvragen kennisgemaakt. Hij was woensdag 17 augustus voor het eerst aanwezig bij het team van deskundigen die de kerken adviseren op sociaal, maatschappelijk, economisch, internationaal en politiek gebied.

Arend van de Venis uit Arnhem heeft veel ervaring met de sociale problematiek in Nederland. Hij kent als heilsofficier van dichtbij de vragen en de situaties van dak- en thuislozen. Hij heeft ook lange tijd gewerkt in de reclassering. Kortom: iemand met een sociaal hart die ook in staat is om het sociaal engagement te verwoorden in beleidvocabulaire.

Onder leiding van dr. Hettie Pott – Buter heeft de beraadgroep Samenlevingsvragen de opstartperiode achter zich gelaten. De focus op de diverse beleidsterreinen is steeds meer onder woorden gebracht. De kerken hebben ook bij enkele thema’s al concreet gebruik kunnen maken van materiaal dat door de beraadgroep is geordend. Daarbij moeten we denken aan zaken als: commentaar bij de regeringsverklaring, advies over het right-to-protect inzake buitenlands beleid, het belang van water voor mensen wereldwijd, een advies inzake het regeringsbeleid over ritueel slachten etc.

De beraadgroep werkt op dit moment onder meer aan een advies over de verhouding van kerk en staat.  Tijdens de laatste vergadering is uitvoerig overleg gevoerd met de voorzitter van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken over het versomberend klimaat in Nederland waar het gaat om aanspreekbaarheid op barmhartigheid en gerechtigheid. Hoe kan je naast politici gewone burgers inzichtelijk maken dat het steeds weer om gewone mensen gaat, die getroffen worden door harde politieke maatregelen en die onderwerp zijn van verruwende taal?

Foto: Arend van de Venis