Aandacht voor Palestijnen

De Raad van Kerken blijft de situatie van de Palestijnse christenen op de voet volgen. De moeilijke omstandigheden in de Palestijnse gebieden en de teruggang die de kerken in dat gebied meemaken zijn twee voorbeelden van zorg, die aan de orde kwamen bij het gesprek van een delegatie van de Stichting Kairos Palestina Nederland met een vertegenwoordiging van het moderamen van de Raad van Kerken op maandag 22 augustus.

Aanleiding voor het gesprek vormde een verzoek van de Stichting om met de Raad van Kerken van gedachten te mogen wisselen. Op 12 december 2009 werd in de Domkerk het Kairos document van Palestijnse christenen aangeboden aan onder meer de voorzitter van de Raad van Kerken. De Raad heeft op het document gereageerd met een schrijven in februari 2010. Daarin komt de gedeelde zorg naar voren over de situatie onder Palestijnse christenen, de dubbele loyaliteit van kerken in Nederland, de oplossing in twee staten en de positieve discriminatie van Palestijnse producten.

De Stichting Kairos Palestina heeft de inspanningen voortgezet om nog duidelijker de rechten van de Palestijnen voor het voetlicht te krijgen. Op 15 en 16 september staat er in dat kader een conferentie op stapel over het Kairos-document aan de Vrije Universiteit. De Stichting wilde daaraan voorafgaand weten op welke wijze de Nederlandse kerken op het Kairos-document hebben gereageerd. De Raad van Kerken heeft het document na interne bespreking in de Raad doorgestuurd naar de lidkerken, en onder meer de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Broederschap en de Quakers (Genootschap der Vrienden) hebben een inhoudelijke reactie gestuurd. In Remonstrantse kring is het materiaal ook verder verspreid onder meer via het eigen bulletin.

Tijdens de vergadering werd vastgesteld dat het zoeken van gerechtigheid in vele reacties terugkeert; vaak gepaard gaande met een zekere verlegenheid omtrent de confuse samenstelling van het conflict en de diverse belangen. Vanuit de Raad is er in de tussenliggende tijd vele malen informatie verstrekt, onder meer via de website, over Palestijnse producten (Canaan Fair Trade) en over de situatie in het Midden-Oosten. In overleg met onder meer joodse en islamitische partners is onder meer een gezamenlijke analyse en inzet tot stand gekomen ten aanzien van de Gaza-oorlog en de situatie van diverse religies, ook in Nederland. In overleg met andere partners heeft de Raad de briefwisseling met de Stichting ook ingebracht.

Geconcludeerd werd dat de agenda’s over en weer niet altijd vanzelfsprekend op elkaar aansluiten. Zo bleek het lastig om inbreng vanuit de Kairos-groep te krijgen in de week van gebed, waarbij het materiaal uit Palestina afkomstig was; en is dat pas na enkele pogingen gelukt. Omgekeerd is het voor de Kairos-groep soms lastig om in gesprek te komen met de kerken. Palestijnse christenen hebben nog vaak het gevoel dat ze als gesprekspartner onvoldoende aan bod kunnen komen.

Het overleg is afgesloten met de intentie vanuit de Stichting Kairos om de kerken te informeren over de studiebijeenkomst van 15 en 16 september. Verder is het de bedoeling om de leden van de Raad van Kerken te betrekken bij de ontvangst van een Palestijns-christelijke delegatie die eind van 2011 Nederland bezoekt.

Foto’s: de afgevaardigden van Kairos Palestina Nederland, respectievelijk Ghada Zeidan, Gied ten Berge en Igo Corbiere (met op de achtergrond de voorzitter van de Raad van Kerken).

Meer informatie over de genoemde conferentie, getiteld ‘Conferentie ‘Uur van de Waarheid. Het Palestijnse Kairos-document in Nederland’ zie: http://www.kairospalestina.nl/nl/conferentie-2011.aspx