Kritiek integratienota

In de integratienota van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt de migrant voornamelijk als bedreiging ervaren. Er wordt heel snel een relatie gelegd naar moslims en naar problemen die sommigen van hen veroorzaken op het gebied van onderwijs, veiligheid en sociale voorzieningen. Dat schrijft SKIN (Samen Kerk in Nederland), de landelijke vereniging van christelijke migrantenkerken en geloofsgemeenschappen aan de minister.

Hoewel het in de nota gaat om ‘integratie, binding en burgerschap’ is in de nota meer aandacht voor uitsluiting dan insluiting, aldus de brief. Het begrip ‘gastvrijheid’ komt in de nota niet voor. Het gaat voornamelijk om plichten en voorwaarden die gesteld worden aan inburgeraars. Integratie wordt belicht vanuit een eenzijdige visie en verwordt derhalve tot verkapte assimilatie.

SKIN vindt dat burgerschap niet alleen een plicht is, maar ook een recht. Dat impliceert dat inburgeraars waar nodig ook geholpen moeten worden. Daarnaast is, in het integratiedebat en ook in deze nota, structureel onvoldoende aandacht voor de naar schatting meer dan 800.000 migrantenchristenen die in Nederland leven, aldus de brief. Een deel van hen (ongeveer 70.000 christenen) zijn verenigd in SKIN. De minister heeft onvoldoende oog voor het principe van solidariteit.

Migranten(christenen) verwachten geen voorkeursbehandeling, maar wel gelijke kansen om een bestaan in Nederland te kunnen opbouwen.  Om te kunnen meedoen is het onder meer nodig, dat de overheid en de samenleving de migranten open tegemoet treedt en hen helpt met informatie en middelen. Omgekeerd willen de kerken een bijdrage leveren door de bereidheid bij de migrant om te participeren te stimuleren en door duidelijk te maken dat meedoen in Nederland ook eisen stelt aan de migranten.

De brief is ondertekend door drs. Paul The Gwan Tjaij, voorzitter; en door ir. Anmar S.N. Hayali, coördinator van SKIN. De Raad van Kerken in Nederland onderhoudt goede relaties met SKIN; beide organisaties hebben hun kantoor in Amersfoort aan de Kon. Wilhelminalaan in hetzelfde pand.

Foto: Anmar Hayali, coördinator SKIN