Kerk zoekt zichtbaarheid

De raden van kerken in Overijssel zoeken naar het zichtbaar maken van de diverse kerken in het publieke domein. Dat kwam naar voren tijdens de regionale ontmoeting, donderdag 23 juni in Deventer, waar acht raden vertegenwoordigd waren.

De afgevaardigden gaven overigens zelf ook de nodige antwoorden. In Borne verzorgen de pastores wekelijks een column in de locale krant. In Nijverdal heeft men maandelijks een kerkdienst op de locale televisie. Ook praktische gegevens werden uitgewisseld, zoals de vraag: Hoe vaak vergaderen jullie? De meeste raden bleken zo een keer per anderhalve maand bij elkaar te komen.

Een ander item, wat ook aan de orde kwam, betrof de juridische structuur. In Nijverdal hebben ze een soort van tekst waar je je achterschaart. In Borne kenden ze niet zo iets en ontmoet men elkaar als podium op basis van een ongeschreven commitment. Het bracht de mensen bij de vraag hoe het met de financiën formeel zit. Je kunt de organisatie verankeren onder de kerken, luidde een antwoord. Iemand anders benoemde de mogelijkheid van een stichting.

Aan het einde van de bijeenkomst ging het over de tijd waarop oecumenische vieringen worden gehouden. De Rooms-Katholieke Kerk heeft voor de eigen organisatie bepaald dat er een eucharistische viering moet worden aangeboden op een vaste tijd en een vaste plaats op de zondagochtend. De groep reageerde op de vraag hoe zich dat verhoudt tot oecumenische vieringen op dat moment.

Vanuit de landelijke raad werd ingegaan op de resultaten van een enquête en op de mogelijkheid een convenant te sluiten. Naast vicaris Ronald Cornelissen uit Deventer (RKK) werd Ype de Jong uit Delden aangewezen als contactpersoon voor Overijssel. Gert Bladder uit Nijverdal zat de vergadering voor.

Tijdens de vergadering werd een ronde gemaakt langs de diverse raden van kerken. Er werden allerlei opmerkingen gemaakt over structuur en activiteiten. Hieronder een opsomming die alles behalve uitputtend is.

Deventer:
* houdt op tweede feestdagen oecumenische diensten.
* kent een programma ‘hart voor elkaar’, voor gekleurde bewoners.
* heeft een programma om omliggende gemeenten te bezoeken.
* wil een platform van kerken zijn, waaraan inmiddels ook de drie G-kerken meedoen (Gereformeerde kerk vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Christelijke Gereformeerde Kerken).

Steenwijk:
* bestaat uit zeven kerken en twee gastkerken.
* werkt aan een diakonaal platform.
* kent verschillende diensten met een oecumenisch karakter, zoals de dienst in de week van gebed.
* heeft maatschappelijk werk onder meer ondergebracht in de stichting Present.

Raalte:
* is vooral een samenwerking van protestant en rooms-katholiek.
* kent diverse oecumenische diensten en Taizé-vieringen.
* doet mee met de dag van de dialoog.
* beleeft de jaarlijkse inbreng in het Stoppelhaene-feest als een belangrijk moment.
* probeert – zij het moeizaam – het contact met de moskee ter plaatse te leggen.
* belegt ook open vieringen in Broekland.
* doet aan kerk en landbouw.
* kent tweejaarlijks een open kerkendag.
* vindt het lastig om bij fusies de goede plek voor de oecumene te vinden, daar zou ook wel iets meer aandacht voor mogen zijn.

Lemelerveld c.a.:
* is samenwerking van protestant en rooms-katholiek en ook gereformeerd vrijgemaakt doet mee als gastlid.
* kent oecumenische vieringen onder  meer met advent en rond Taizé.
* heeft beraadgroepen gevormd, die zich op allerlei activiteiten storten, zoals de jeugd.
* laat mensen elkaars diensten bezoeken.
* organiseert een tentdienst in de feestweek.
* voert het gesprek om een gezamenlijk kerkblad op te starten.
* kent gezamenlijke 4 mei – vieringen.
* kent het fenomeen open tuinen.

Borne:
* werkt volgens een jaarplan 2011 / 2012.
* kent openluchtvieringen met pinksteren.
* organiseert diensten in de week van de eenheid.
* organiseert de vredesweek.
* organiseert gezamenlijke vieringen in de adventstijd.
* komt met kerst in oecumenisch verband bij elkaar.
* doet mee met de 4 – mei – viering.
* kent een programma bijbels culinair.
* organiseert solidariteitsmaaltijden.
* heeft een opstart gegeven aan noodopvang.
* onderzoekt de mogelijkheid om een jeugd-raad van kerken te starten.
* heeft dertig jongeren in de parochietuin laten slapen in dozen.
* verzorgt een wekelijkse column in de locale krant.

Delden:
* werkt voornamelijk vanuit PKN en RKK.
* kent al veertig jaar een gezamenlijk kerkblad, en dat blijft ondanks de nieuwe grotere clustering van de RKK, waardoor voor die denominatie ook in groter verband een publicatie voor handen is.
* heeft elk jaar een thema, in het afgelopen jaar het thema ‘verbondenheid’, onder meer ingeleid in een goed bezochte themabijeenkomst met Nico ter Linden.
* heeft ooit kerkenroute gehad.
* kiest periodiek een goed doel, op dit moment is er een doel in Mozambique.
* kent het fenomeen van een muzikale wandeling; je koopt een parspartout van tien euro en kan dan bij vier huizen langs om een mini-concert bij te wonen.

Zwolle:
* is hernieuwd begonnen met een open avond voor kerken om hen te informeren.
* kent al jarenlang een relatie met het inloophuis De Bres.
* heeft pas een diaconaal platform opgericht.
* kent een werkgroep welzijn en levensbeschouwing.
* organiseert een week van devotie, eind oktober en mogelijk een volgend jaar een kerkennacht.
* probeert ook op wijkniveau samenwerking te stimuleren, zoals er nu al plaatsvindt tussen de Dominicuskerk en de Jeruzalemkerk.
* heeft een vertegenwoordiger in het platform voor religies en levensbeschouwingen.
* doet mee met de 4 mei – viering.
* doet mee met de week van de eenheid.

Nijverdal:
* heeft twaalf lidkerken, waaronder Vrij Evangelisch, Moluks Evangelisch, Gereformeerd vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerd.
* doet mee met de week van gebed.
* kent een paasbroodactie.
* doet mee met de 4 mei – viering.
* organiseert de vredesweek.
* organiseert een volkskerstzang.
* zet een leerhuis op.
* verzorgt meditaties in het plaatselijke blad.
* verzorgt maandelijks een kerkdienst op de regionale zender.
* heeft dit jaar voor het eerst een oecumenische viering op eerste pinksterdag gehouden.
* kent de eerste van de maand een gebed voor vervolgde christenen.
* wil een lerende gemeenschap zijn.

Foto’s:
Zaalimpressie
Voorzitter Gert Bladder
Vicaris Ronald Cornelissen
Nieuwe mede-samenroeper Ype de Jong