Preekschets 22 mei

Op het Oecumenisch Leesrooster staat voor 22 mei een perikoop uit het Johannes-evangelie: Johannes 14: 1 – 14. Yosé Höhne – Sparborth, lid van de Raad van Kerken namens de Basisbeweging, heeft de tekst geanalyseerd en er een preekschets over gemaakt. Kerken die op 22 mei aandacht willen besteden aan het thema van de vrede, maar ook anderen, kunnen de schets als hulpmiddel gebruiken.

Zoals bekend is er een delegatie vanuit Nederland naar Kingston, Jamaica, om deel te nemen aan de vredesconferentie van de Wereldraad. Zij onderstrepen het verzoek van de Wereldraad om op zondag 22 mei aandacht te besteden aan het thema van de vrede. De preekschets van Yosé completeert het materiaal dat als hulpmiddel via deze pagina wordt aangereikt.

De Raad van Kerken in Nederland biedt liturgisch materiaal aan om te bidden voor vrede en verzoening in een gebroken wereld. 

Van 18 tot en met 24 mei komen ruim 1000 afgevaardigden van lidkerken en oecumenische organisaties bijeen voor een grote vredesbijeenkomst in Kingston – Jamaica, bijeengeroepen door de Wereldraad van Kerken.

In de afgelopen jaren heeft de Wereldraad door middel van een programma getiteld ‘Decade to Overcome Violence’ wereldwijd kerken en gemeenten gestimuleerd vrede en verzoening te praktizeren. Tijdens de bijeenkomst in Kingston zal worden geprobeerd de resultaten hiervan in kaart te brengen en lijnen uit te zetten naar de toekomst. Hoe zullen de kerken wereldwijd voortgaan op die weg naar vrede, gehoorzaam aan het geweldloze voorbeeld van Jezus?

Er zullen in Kingston ervaringen uitgewisseld worden rond concreet vredes- en verzoeningswerk in tal van situaties in verschillende delen van de wereld, er zullen inspirerende voorbeelden gegeven worden, er zullen gesprekken plaatsvinden over het afwijzen van dodelijk geweld, het afschaffen van massavernietigingswapens en het afschaffen van oorlog als politiek instrument. Er zal gesproken worden over alternatieven, over geweldloze weerbaarheid, over de inzet van Christian Peace Maker teams, over de noodzaak een andere levensstijl te ontwikkelen die duurzame ontwikkeling en een eerlijker verdeling van de welvaart in deze wereld mogelijk kan maken. En er zullen gezamenlijke vieringen gehouden worden, oecumenische erediensten, waarin samen geluisterd zal worden naar wat God van gelovigen vraagt vandaag de dag. Vooral op de zondag middenin het programma van deze bijeenkomst, namelijk zondag 22 mei. Het Nederlandse materiaal sluit daarop aan.

Via deze link vindt men onder meer liederen en voorbeden. Via deze link vindt men een preekschets bij Johannes 14, het tekstgedeelte dat volgens het Oecumenisch Leesrooster centraal staat op 22 mei.

Foto: Yosé Höhne – Sparborth