Brieven steunen Kopten

De Raad van Kerken heeft een brief gestuurd aan prof. Dr. U. Rosenthal waarin verontrusting wordt uigesproken over de zorgelijke situatie van christenen in Egypte. Ook de Stedelijke Raad van Kerken liet schriftelijk aan de plataselijke Koptische kerk weten dat men meeleeft met de Koptische broeders en zusters.

De Raad van Kerken geeft in zijn brief de minister in overweging om de zorg te delen met de ambassadeur van Egypte in Nederland. Verder refereert de Raad aan een briefwisseling met het ministerie, precies een jaar geleden. Het ministerie reageerde op dat schrijven met de aankondiging dat de positie van de Koptische minderheid aan de orde zou worden gesteld in verschillende internationale verbanden. De Raad vraagt na te gaan of de aangekondigde initiatieven daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

De Koptisch Orthodoxe Kerk viert op 6 januari het kerstfeest. De gemeenschap zal op zondagmiddag 9 januari in alle kerken van Nederland en Europa diensten houden ter nagedachtenis van de slachtoffers. De Koptische Kerk, lid van de Raad van Kerken in Nederland, heeft onder meer kerkgebouwen in Eindhoven, Amsterdam en Utrecht.

Het is bekend dat individuele kerken eigen brieven hebben gestuurd om hun positie in dezen te markeren en om de solidariteit richting de Koptische gemeenschap te onderstrepen.

Hieronder volgt de tekst van de brief die de landelijke Raad aan het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gestuurd.

Zeer geachte heer Rosenthal,

Vanuit ons verlangen de menselijkheid te dienen in het algemeen en vanuit onze verbondenheid met geloofsgenoten in het bijzonder spreken wij onze verontrusting uit over de zeer zorgelijke situatie van christenen in Egypte. We zouden u in overweging willen geven deze zorg te delen met de ambassadeur van Egypte in Nederland.

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van de aanslag bij een kerk in Alexandrië rond de jaarwisseling. Daarbij verloren 21 mensen het leven en meer dan honderd mensen raakten gewond. Het is niet het eerste incident in de Nijldelta. Ongeveer een jaar geleden meldden we ons naar aanleiding van een soortgelijke aanslag in Nag Hammadi bij uw voorganger. Drs. Maxime Verhagen kondigde toen aan zijn zorg in EU-verband aan de orde te zullen stellen.

De heer Verhagen refereerde in zijn brief aan het landenexamen van de VN Mensenrechtenraad, waar Nederland dit onderwerp aan de kaak heeft gesteld. Daarnaast zegde hij toe, ook in EU-verband, in het kader van het EU-Associatieakkoord, met de Egyptische autoriteiten hierover te willen spreken. ‘De Commissie zal in het kader van bestaande samenwerking met de Egyptische autoriteiten bespreken hoe onderwijsprojecten kunnen bijdragen aan de bevordering van respect en religieuze tolerantie’.

Verhagen wees er tenslotte op, dat Nederland het thema in bilaterale contacten zou bespreken. ‘Egypte behoort tot vijf pilot-landen, waarvoor naast een diepgaande analyse van de huidige situatie ook een actieplan is opgesteld om op structurele wijze bij te dragen aan concrete verbetering in de praktijk.’ Als onderdeel van de inzet zal Nederland, zowel bilateraal als in EU-verband, bij Egypte blijven aandringen op het uitnodigen van de VN Speciale Rapporteur inzake Godsdienstvrijheid, het bevorderen van een intensieve interreligieuze dialoog ter vermindering van sektarische spanningen en het aannemen van uniforme regels voor het bouwen van godshuizen, aldus de minister een jaar geleden. Daarnaast heeft hij toegezegd dat de Nederlandse ambassade een aantal lokale maatschappelijke organisaties ondersteunt dat zich inzet voor godsdienstvrijheid in Egypte.

We zouden u willen vragen om na te gaan of de aangekondigde initiatieven zijn uitgevoerd en we zouden u in overweging willen geven de ambassadeur te informeren over uw zorg. Daarmee zou wat ons betreft verder duidelijk gemaakt kunnen worden dat de Nederlandse overheid een punt blijft maken van de vrijheid van godsdienst in Egypte. Tegelijk zou een dergelijk optreden steun bieden aan de vele Kopten die in Nederland wonen.

Hoogachtend,

Drs. H.J. van Hout,                                                      Drs. Ing. K. van der Kamp,

voorzitter.                                                                     algemeen secretaris.

De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken schreef een brief ter bemoediging aan de plaatselijke Koptische Kerk. Hieronder de tekst.

Eerwaarde heer Tadros,

Geschokt heeft de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) kennis genomen van de aanslag die in Egypte is gepleegd op Nieuwjaarsdag op een Koptische kerk in Alexandrië. Ons medeleven gaat uit naar u en uw broeders en zusters aldaar. Het aanwakkeren van de religieuze strijd en de onderdrukking van de Christenen in Egypte zijn zorgelijke ontwikkelingen die onze aandacht hebben in onze gebeden.

Op 6 en 7 januari viert u met de Christelijk Orthodoxe kerken het Kerstfeest, het feest van de komst van onze Heer en heiland. De vreugde van dit feest wordt nu wreed verstoord door de via internet geuite dreiging van aanslagen door Islam extremisten op Koptische kerken, zo ook die in Utrecht. De USRK leeft met u mee en roept haar lidkerken op om te bidden voor uw parochie. Via ons geloof en door ons gezamenlijk lidmaatschap in de USRK zijn en voelen wij ons nauw met uw Parochie verbonden. Via gebed en openlijke uiting van onze zorg hopen wij dat extremistische uitingen in ons land geen voedingsbodem vinden en dat we in vrijheid onze godsdienst kunnen belijden. De USRK roept ook de moskeeen in Utrecht op zich openlijk uit te spreken tegen religieus extremisme.

Wij wensen u veel sterkte en Gods zegen in deze moeilijke periode en wensen u een gezegend Kerstfeest.

Met vriendelijke groet,
Peter A.A. Klusener
Voorzitter Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken

Foto’s:
Interieur van kerk in Amsterdam, tijdens een bezoek van een delegatie van de Raad
Mozaïek met bloed van de aanslag in Alexandrië