Plaatselijke checkvragen

Plaatsen die voor bezuinigingen staan zouden de discussies die daaruit voortvloeien kunnen aangrijpen om hernieuwd de oecumenische samenwerking op de agenda te zetten. Dat was de inzet van een rapport waarover de plenaire Raad van Kerken op woensdag 8 december heeft gesproken.

De Raad stemde in met de hoofdlijnen van het rapport. Het gaat daarbij om het formuleren van tientallen checkvragen die men plaatselijk kan gebruiken om de oecumene tegen het licht te houden; vragen op het gebied van onder meer diaconaat, pastoraat, beheer, vorming en toerusting.

De Raad stelde wel, dat de aanleiding minder defensief mag zijn. Waarom zou je niet over herijking van de samenwerking spreken als het gewoon goed gaat? Verder waren de afgevaardigden van mening dat zo’n analyse zich prima laat combineren met een ander rapport van de Raad, namelijk de convenanten. Plaatselijke parochies en kerken worden daarin uitgenodigd de onderlinge samenwerking formeel te benoemen en te vieren.

De Raad besloot uiteindelijk beide rapporten te combineren. Het is de bedoeling dat het uiteindelijk voor een breder publiek beschikbaar komt. Maar eerst is het zaak de teksten goed op elkaar aan te sluiten en de toerusters die er zijn in de diverse kerken bij de tekst te betrekken, zodat zij het ‘in hun koffertje’ kunnen meenemen naar gemeenten en parochies.

De Raad sprak verder over het beleid inzake vluchtelingen. Men besloot mee te gaan met een brief die vanuit Kerk in Actie wordt klaargemaakt richting de overheid. Bedoeling is ruimte te houden voor kerken om vluchtelingen te helpen en ruimte te houden voor vluchtelingen zodat ze niet verder gecriminaliseerd worden.

Een derde thema op de agenda van de Raad vormde het onderwerp ‘kerk als instituut’. Besloten werd een open briefwisseling te beginnen tussen kerkleiders en jongvolwassenen over dit thema.

De Raad sprak tenslotte over het thema ‘geweld tegen homoseksuelen’. Er wordt gewerkt aan een verklaring waarin dergelijke vormen van geweld worden afgewezen. De kerken binnen de Raad zijn genegen om een dergelijke verklaring – als deze beschikbaar komt en aansluit qua tekst bij genoemde visie – mede namens hen door de Raad van Kerken te laten ondertekenen.

Foto:
Vader Hildo Bos verzorgde de liturgische opening, hij deed dat met een orthodox accent in de liturgie
Mgr. Joris Vercammen en drs. Magdy Ramzy (links) tijdens de besprekingen in de Raad.