Ondertekening

Kees Nieuwerth is lid van het  moderamen van de Raad van Kerken en lid van de taakgroep ‘Just Peace’. In een eigen bijdrage analyseert hij de recente voorstellen van de regering en vraagt hij steun voor een vredesinitiatief. Kees Nieuwerth is lid van de Raad van Kerken vanuit het Genootschap der Vrienden (Quakers).

Vrede op aarde?

Nederland heeft sinds enige tijd een nieuwe regering. Een minderheidskabinet van VVD en CDA, “gedoogd” door de PVV. En dat merken we aan allerlei nieuwe beleidsvoorstellen.

Eén daarvan is dat dit kabinet fors wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt teruggebracht tot de in internationaal verband (Organisatie  voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling – OESO) afgesproken 0,7 % van het nationaal inkomen. Sommige ontwikkelingsorganisaties worden hierdoor ernstig gekort op hun budget en kunnen langlopende projectafspraken met partnerorganisaties niet langer waarmaken. Sommige landen, waaronder één van de allerarmste namelijk Burundi, kunnen niet langer rekenen op begrotingssteun vanuit Nederland. Dat zijn geen leuke kerstcadeaus nietwaar? Gingen gerechtigheid (eerlijk delen) en vrede niet hand in hand bij de profeten?

De Raad van Kerken in Nederland stuurde onlangs een brief naar het kabinet om tegen deze voornemens te protesteren. Niet alleen tegen de verlaging van het voor ontwikkelingssamenwerking beschikbare bedrag, maar ook en vooral tegen het voornemen om ook bijvoorbeeld de kosten gemoeid met de opvang van asielzoekers en zelfs van militaire ‘vredesoperaties’ in het buitenland ten laste van de begroting van ontwikkelingssamen-werking te brengen.

Wat dat laatste betreft voerde de oecumenische vredesbeweging Kerk en Vrede al eens eerder actie tegen een dergelijk voornemen. Immers, ook het kabinet Balkenende wilde in 2006 de kosten van dergelijke militaire operaties ten laste van het budget voor ntwikkelingssamen-werking brengen. Het ging toch om een ‘opbouwmissie’ en een ‘vredesoperatie’ in ontwikkelingslanden? Balkenende wilde dan ook de OESO ertoe bewegen de afgesproken criteria voor de besteding van die 0,7 % ontwikkelingsgelden op te rekken zodat dergelijke uitgaven er ook onder zouden vallen. Hiertegen werd door zowel ontwikkelings- als vredesorganisaties geprotesteerd. Het werd als onduidelijk en ongewenst ervaren om ontwikkelingswerk en militaire operaties te vermengen. Er werd dus geprotesteerd tegen die voorgenomen militarisering van ontwikkelingssamenwerking.

Het kabinet Rutte-Verhagen doet nu echter een nieuwe poging hiertoe. Onder meer OXFAM-NOVIB, Kerk en Vrede en de Raad van Kerken in Nederland protesteren hiertegen (opnieuw). Nog onlangs blikte ik op de website van de Raad van Kerken vooruit naar de volgend jaar mei door de Wereldraad uitgeschreven Internationale Oecumenische Vredes Convocatie en gaf ik daaraan de titel ‘Blijven de kerken in de ban van de oorlog of doen de kerken de oorlog in de ban?

Ook u kunt  -als leden van de achterban van de Raad van Kerken in Nederland-  tegen bovengenoemd beleidsvoornemen van het kabinet protest aantekenen door juist rond dit feest van Vrede, het Kerstfeest, de actie van Kerk en Vrede te steunen en via de website de actie ‘Geen ontwikkelingswerker met een geweer’ op de website van Kerk en Vrede (www.kerkenvrede.nl) te ondertekenen.

Kees Nieuwerth.