Gezamenlijke vorming

Een vaak terugkerend thema bij gesprekken tussen vertegenwoordigers van de landelijke raad en plaatselijke raden van kerken vormt het onderwerp ‘vorming en toerusting’. Het moet mogelijk zijn om tachtig procent van de toerusting als kerken samen op te zetten, is daarbij één van de stellingen. Op diverse plaatsen lukt het om een gezamenlijk toerustingprogramma van de grond te tillen. Hieronder een voorbeeld als spiegel voor andere plaatsen.

De protestantse gemeente van Bedum en de katholieke parochie hebben voor 2010 / 2011 samen een programmaboekje uitgebracht met in totaal 19 programmapunten. Er is een gezamenlijke werkgroep Vorming en Toerusting die een voorwoord schrijft. Huub Kamsma schrijft: ‘Naast onze wekelijkse bijeenkomsten (het vieren), de diaconale zorg (het dienen) en onze gemeenschapsopbouw, is het leren een van de vier pijlers, waar een gelovige gemeenschap op rust’.

Het leren wordt gekoppeld aan het joodse begrip ‘lernen’. Daarover schrijft men vervolgens: ‘Het is een (haast) permanente bezigheid, die tijd en energie kost, vergelijkbaar met de oefening om een instrument te bespelen of de training voor een sport. ‘Lernen’ is niet alleen een verstandelijke bezigheid waarin geprobeerd wordt iets van de bijbel te begrijpen. Het is belangrijk er met hart en ziel bij betrokken te zijn zodat het effect kan hebben op het leven van alledag.

‘Lernen’ is een proces dat in een sfeer van openheid en respect plaatsvindt; er worden voortdurend vragen gesteld en er wordt geluisterd naar antwoorden. Natuurlijk zijn antwoorden belangrijk, maar belangrijker is de manier waarop iemand tot antwoorden komt. Het doel van ‘lernen’ is dat het verhaal van God ‘binnenkomt’ en dat mensen het verhaal zelf gaan leven’.

De volgende thema’s worden vervolgens in Burum aangeboden, bij wijze van spiegel:
1. Franciscus van Assisi. In twee avonden wordt stilgestaan bij de persoon en zijn ideeën.

2. De kerstening van onze streken in de vroege Middeleeuwen. Over de kerstening van de Friese kuststreken.

3. Biebel in ’t Grunnegers. Over de totstandkoming en het eigene van de Groninger Bijbelvertaling.

4, Openbaring. Twee avonden als inleiding op het laatste bijbelboek.
5. Uitleg over de schilderijen van Rembrandt. In hoeverre heeft Rembrandt gereageerd op de kerkelijke schermutselingen van zijn tijd?
6. Lotgenoten ‘in tijden van rouw’. In kleine kring stilstaan bij een verlies.
7. Bijbelstudie uit Lucas. Drie vrouwen uit het derde evangelie.
8. Het Gregoriaans. Over het ontstaan en het zingen van het Gregoriaans.
9. Leerhuis over Genesis.
10. Muziekavond over de Psalmen door de eeuwen heen in verschillende geloofstradities.
11. Reis door Kenia. Een gemeentelid vertelt.
12. Benjamin een verzwegen dood. Pauline Broekema (bekend van de NOS) vertelt over een naamgenoot ten tijde van de oorlog.
13. Pelgrimstocht. Mensen kunnen een stukje van een pelgrimstocht meelopen. Ieder jaar een stukje verder.
14. Gespreksgroep 18+. Thema’s die passen bij de leeftijdgroep.
15. Gespreksgroep 25+. Eens in de vier weken komt men bij elkaar.
16. Meditatie. Nadenken over wat meditatie is en daarin oefenen.
17. Cantorij. Een oefening in zingen.
18. Passage. Een programma van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.
19. Protestantse Vrouwen Organisatie. Bijbelstudie en contactgroep.

Als gezegd: een aanbod bedoeld voor andere plaatsen om zich in te spiegelen.

Foto:
Liturgisch centrum met bloemschikking passend bij advent vanuit de gereformeerde kerk in Onderdendam, vlakbij Bedum.Tafel bij de uitgang van de kerk waar onder meer een boekje te vinden is waarop het oecumenische aanbod voor vorming en toerusting wordt gepresenteerd.