Ouders de kerk uit

Het moet een raar gevoel zijn voor kinderen als ze na enige tijd de kerkruimte moeten verlaten om naar een kindernevendienst te gaan. Daarom hebben de Quakers in een bepaalde plaats ooit besloten dat de volwassenen na een minuut of tien de kerkruimte moesten verlaten en dat de kinderen in de kerk mochten blijven zitten.

Dat vertelde Kees Nieuwerth, lid van de Raad van Kerken namens het Genootschap der Vrienden (Quakers). De Raad sprak op 10 november over de participatie van jongvolwassenen in de liturgie. Het bleek nog een hele kluif om de focus scherp te trekken op jongvolwassenen (18 – 35 jaar). Want het gesprek zoomde eigenlijk steeds weer naar de categorie van 18 jaar en jonger.

De Raad besloot uiteindelijk om de projectgroep Vieren van de Raad van Kerken het aangeboden materiaal te laten uitwerken, zodat het geschikt is om het gesprek te voeren in de eigen kerken. Naast de focus vanuit de jongvolwassenen vroeg de Raad ook de liturgie in de thuissituatie bij de presentatie te betrekken. De thuisliturgie varieert van het aansteken van een kaarsje en het plaatsen van een foto tot het gezamenlijk bidden bijvoorbeeld bij een maaltijd. Het thema is in de diverse kerken weinig beschreven.

De Raad stelde vast dat er over liturgie wordt gesproken gekoppeld aan een bepaalde leeftijdsgroep, terwijl het thema eigenlijk breder ligt. De vraag naar het communicatieve gehalte van een dienst gaat over alle leeftijdsgroepen. ‘Aan de vraag om bezielende ontmoetingen gaat de vraag vooraf’, aldus één van de raadsleden, ‘of het knettert tussen de voorgang(st)er en het evangelie’. Iemand anders reageerde, dat er geen overspannen verwachtingen moeten zijn van voorgangers. ‘Ritualiteit vraagt om eenvoudige gewenning’.

De Raad stemde in met de suggestie om jongvolwassenen actief te stimuleren om mee te gaan doen aan Europese programma’s van de EYCE (Eucumenical Youth Council of Europe). Maaike de Reuver is gevraagd om contactpersoon te zijn voor het werk. Jongvolwassenen uit alle kerken kunnen zich melden voor één van de programma’s. In de regel komt men dan met andere jongvolwassenen uit Europa bij elkaar om na te denken over een thema. De Raad hoopt dat de oecumene gestimuleerd wordt, juist als deze jonge mensen hun ervaringen terugkoppelen.

De Raad sprak vervolgens over de eigen financiën. Er worden gesprekken gevoerd om een complete dekking te krijgen onder de begroting voor 2011.

Aan het slot van de bijeenkomst sprak de Raad over de situatie in Irak. De vertegenwoordiger van de Koptische Kerk sprak zijn zorgen uit en zei de indruk te hebben dat het nieuwe geweld in Irak mede gericht is op de situatie in Egypte. De Syrisch-Orthodoxe Kerk deelde in de bezorgdheid en zei binnenkort een manifestatie te organiseren in Brussel. Yosé Höhne-Sparborth heeft namens de Raad een bijeenkomst in Den Haag bijgewoond met diverse partners. In kleinere kring wordt gekeken hoe de situatie van de christenen in Irak verder kan worden rechtgedaan.

Foto’s:
Ds. Gert Landman, voorzitter van de projectgroep  Vieren.
De Raad van Kerken was te gast bij de Rooms-Katholieke Kerk, het gebouw is al enigszins in de sfeer van de Wereldjongerendagen die volgend jaar in Madrid worden gehouden; toevallig een thema passend bij de besprekingen van de Raad.
Mr. Jan Albert Visscher, de penningmeester van de Raad, die een toelichting gaf bij de financiële situatie.