Armoede verdiept zich

De armoede in Nederland verdiept zich en verbreedt zich. Het regeerakkoord gaat uit van geleidelijke verlaging van de bijstand, beperking van voorzieningen voor mensen met een arbeidshandicap en een dunner zorgpakket. Het maakt de onderkant van de samenleving nog kwetsbaarder.

Daarover sprak Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, maandag 25 oktober met het interkerkelijk diaconaal platform Zeewolde. Het ging over het thema ‘Nederland armoedevrij, Zeewolde armoedevrij’. Hij signaleerde een groeiende tweedeling in Nederland. Hij citeerde het manifest van de Sociale Alliantie waarin wordt vastgesteld dat de armoede naar het midden van de samenleving kruipt. Leefde dertig jaar geleden nog 4 procent onder de armoedegrens, dat aantal is inmiddels gestegen naar 10 procent. Ook onder werkenden stijgt de armoede. De Sociale Alliantie gaat uit van een stijging over de periode van 1990 naar 2005 van 97.000 naar 182.000. Er leven 550.000 huishoudens van een inkomen onder de armoedegrens.

Van der Kamp citeerde de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (Lucas 16). De rentmeester krijgt de aankondiging dat hij zijn baan kwijtraakt. Hij wringt zich in allerlei bochten en laat schuldenaren een lagere schuldverklaring schrijven. Daarmee houdt hij zich alsnog aan de regels uit Leviticus over het jubeljaar. Daar staat dat een jood geen rente mag vragen aan een volksgenoot. Vandaar ook dat de onrechtvaardige rentmeester geprezen wordt.

De groep uit Zeewolde herkende veel eigentijdse motieven in de beschrijving van Leviticus. De hulp van mensen in die dagen werd belangeloos verondersteld. De gelovige handelt uit ontzag voor God en voor de ander. Hij ziet het als een plicht. Degene die leent moet ondertussen ook de handen uit de mouwen steken. Hij levert een tegenprestatie.

In het gesprek over de situatie tegenwoordig benadrukten de diakenen en caritas-werkers het belang om goede afspraken te maken met andere partners. Ze pleitten voor een gezamenlijk vangnet om te voorkomen dat sommige mensen buiten alle regelingen zouden vallen. Ze spraken in deze context lovend over de convenanten die diverse partijen in Hellendoorn met elkaar sluiten.

Foto:
In de Nederlands-gereformeerde kerk in Zeewolde, waar de bijeenkomst plaatsvond, hangen illustraties aan de wand die passen bij het thema: Verzamel u geen schatten op aarde, maar let op de vogels in de hemel….
Een kring van diakenen leest Leviticus na