Week van Gebed 2011: Gebedsmateriaal

 GEBED

(Aanbidding)

Here God, wij aanbidden u als de Schepper van hemel en aarde.

U alleen bent God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

U bent de Alpha en de Omega, het begin en het einde.

U bent de koning der koningen die niet loslaat het werk van uw handen.

(Dankbaarheid)

Heer, wij danken U dat deze wereld veilig is in uw handen

en dat ons leven bij U geborgen mag zijn.

Wij danken U voor het offer van Uw zoon en

voor de kracht van zijn Geest.

Wij danken U dat de toekomst van onze wereld niet onzeker is:

Uw koninkrijk zal aanbreken,

De schepping zal terugkeren naar de dagen van het paradijs en

onder de heerschappij van uw Zoon zal alle lijden een einde nemen.

Wij danken U dat wij als kerk voorbode en gestalte mogen zijn

van dat koninkrijk,

Dat wij zijn overgebracht van de duisternis naar het licht en

dat wij nu al de krachten mogen proeven van de toekomende eeuw.

(Belijdenis)

Heer, wij belijden U onze onvolmaaktheid en zonde.

Te vaak lieten wij onze eigen gedachten heersen over uw Woord.

Te vaak zetten wij onszelf in het middelpunt en zochten we niet

de gemeenschap met alle heiligen.

Te snel en ondoordacht aten wij uw heilige gaven zonder ons met anderen te verzoenen en ontbrak in onze gebeden de vreugde om wie U bent.

(Voorbeden)

Heer, wij bidden U dat U Jeruzalem zult stellen tot een lof op aarde,             Jesaja 62

Wij bidden U om eenheid en liefde in het Lichaam van Christus.

Wij bidden U om zegen voor uw volk en wij zien

uit naar de dag dat uw koninkrijk zal komen en dat

de kerk samen met Israël uw grote Naam zal eren.

Wij bidden U om vrede in de stad die U genoemd heeft:

“de heiligste van al uw woningen”.                                       Psalm 46:5

Mogen wij juist daar de tekenen zien van uw grote toekomst.

(Doxologie)

Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam

zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden

Amen.

Deze gebeden werden geschreven door ds. H.Poot, bestuurslid van Christenen voor Israël en het evangelisch werkverband.

 —–

 Gebed uit een liturgie voorbereid door de kerken van Jeruzalem

(Bijvoorbeeld te gebruiken bij de voorbeden en litanie)

Liefdevolle God,

We gedenken hen die strijden voor vrijheid;

we gedenken de verminkten die vasthouden aan de hoop;

we gedenken de gewonden die vechten voor hun leven;

we gedenken de gevangenen die smeken om vrijheid;

we gedenken de vluchtelingen die verlangen naar thuis;

we gedenken onze dorpen, steden en kampen die zo vaak ingesloten zijn;

we gedenken de kinderen, in hun ogen spiegelt de toekomst;

we gedenken de dapperen die nee zeggen tegen onrecht;

we heffen een olijftak die ja zegt tegen vrede.

O God, we roepen tot U, geeft ons uw geduld, vasthoudendheid en kracht, om te zeggen:

Nee tegen haat en ja tegen liefde;

nee tegen dood en ja tegen leven;

nee tegen leugen en ja tegen waarheid;

nee tegen onderdrukking en ja tegen rechtvaardigheid;

nee tegen wreedheid en ja tegen genade;

nee tegen geweld en ja tegen de weg van vrede;

nee, wat het ons ook kost, en ja, wat het ons ook kost;

want U bent de bron van liefde die leidt tot verzoening en vergeving.

Amen.

Dit gebed is geschreven voor de herdenking van 40 jaar bezetting van de Palestijnse gebieden.-

(Smeekgebed)

O God van recht en oordeel, reik met uw hand in de diepe kern van geweld, wanhoop en meedogenloosheid die het leven van zo velen in het Heilige Land tekent.

– Heer, ontferm U.

We dorsten naar gerechtigheid, o God, omdat we weten dat er geen vrede zal komen voordat het recht geldt voor alle volken en de krachten van het kwaad zijn verslagen door uw gebod van liefde, respect en eerbied voor al onze broeders en zusters.

– Heer, ontferm U.

We verlangen er ook naar dat een indringend besef van uw rechtvaardig oordeel dit land vult, niet uit rancune of verlangen naar vergelding, maar opdat de kracht van uw Woord werkelijkheid wordt voor hen die lijden en hen die lijden veroorzaken. Beide zijn beschadigd door de gewelddadige waanzin die heerst in het Heilige Land.

– Heer, ontferm U.

Moge de harten van zowel hen die lijden als hen die doden, terroriseren of ontmenselijken door hun afhankelijkheid van militair machtsvertoon zich herinneren dat U de uiteindelijke rechter bent over gedachten, woorden en daden.

– Heer, ontferm U.

We vragen U om genade en vergeving voor wat wij hebben bijgedragen aan de bij van anderen door wat we deden of door wat we niet deden. We vragen vergeving voor onze stilte wanneer we onrecht zagen en onze mond niet open deden. We vragen om vergeving wanneer we spraken in plaats van te helen.

– Heer, ontferm U.

(Gebed van/voor Sabeel en andere organisaties die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid)

Barmhartige en liefdevolle God, wij danken U voor de vele zegeningen die U zo genadig heeft gegeven. Dank U voor uw aanwezigheid en leiding op de weg van vrede. Zegen het werk van Sabeel en haar vrienden, plaatselijk en wereldwijd. Samen met andere organisaties in het Heilig Land en overal, die in hun oecumenische en interreligieuze werk op zoek zijn naar gerechtigheid. Verleen de moed om op te staan tegen onderdrukking. Sterk de betrokkenheid bij het werk voor vrede, recht en verzoening onder alle volken en in het bijzonder tussen Palestijnen en Israëliërs. Help ons allen uw beeld te zien in de ander. Geef ons de kracht om te staan voor waarheid en de waardigheid van elke mens te respecteren. Aan U de glorie en de eer, nu en voor altijd. Amen.

De bovengenoemde gebeden zijn afgeleid van de ‘Wave of Prayer’, een initiatief van Sabeel. Deze ‘golf van gebed’ is bedacht om in gebed solidair te zijn met elkaar, wereldwijd. Elke donderdag om twaalf uur wordt er bij Sabeel Jeruzalem een viering gehouden. De hoop van Sabeel is dat in allerlei tijdzones individuen en groepen ook samen bidden op donderdag om twaalf uur, in solidariteit met Sabeel en Vrienden van Sabeel wereldwijd. Op die manier vormen de gebeden een golfbeweging over de hele dag, van Australië tot Amerika.