Wegkijken of vooruitzien?

Hoe voorkomen we dat we ons afsluiten voor wat dreigend, lastig benoembaar en moeilijk zichtbaar is, dus wegkijken? En hoe kunnen en durven we vanuit onze hoop voor Gods schepping vooruit te kijken naar wat er op ons afkomt, in verantwoordelijkheid voor komende generaties? Hoe blijven wij ook in de verte zien: naar mensen die het meest onder klimaatverandering lijden omdat ze niet over middelen beschikken om zich daaraan aan te passen? Hoewel wij zelf overtuigd zijn en blijven van de gevaren van klimaatverandering, worden we, ook binnen de kerken, telkens weer geconfronteerd met twijfel en scepsis.

De werkgroep Kerk en Milieu van de Raad van Kerken werkt mee aan een netwerkdag ‘Wegkijken of vooruitzien?’, waarin dit soort vragen aan de orde komen. De netwerkdag vindt plaats op zaterdag 18 september in de Maranathakerk van ’t Harde. De werkgroep Kerk en Milieu werkt in dezen samen met het Interkerkelijk Milieu Netwerk.

In december hebben ongeveer 900 plaatselijke kerken en parochies gehoor gegeven aan de oproep om als teken van bezorgdheid over klimaatverandering de kerkklokken te luiden. Daarna is het wat stil geworden en is er verwarring ontstaan over wat kerken en burgers nu wel en niet kunnen aannemen over klimaatverandering. Heeft de ‘commissie Dijkgraaf’ aan die verwarring een eind kunnen maken of duurt ze voort?

Op deze dag wordt ingegaan op de stand van zaken rond klimaatverandering en hoe kerken verder kunnen met bezinning, informatie en acties in samenleving en kerken. Christelijk geloof vraagt helder inzicht in de situatie en de dilemma’s van klimaatverandering.

Biodiversiteit

Een tweede thema wat aan de orde komt is de biodiversiteit. Het jaar 2010 is het jaar van de biodiversiteit. De organisatie vraagt hiervoor met name in de liturgische viering aandacht, vanuit de lofprijzing en dank voor de rijkdom van de schepping. Door productie- en consumptiepatronen en door klimaatverandering wordt biodiversiteit bedreigd. Het is een thema dat de bezoekers dichtbij de natuur brengt en leidt tot verwondering over de schepping.

Programma

Het programma op de netwerkdag ziet er als volgt uit:

10.00 uur Aankomst en inschrijving

10.30: Opening door de voorzitter van het Interkerkelijk Milieu Netwerk Hans Blokland. Met medewerking van Klaas van der Kamp (secretaris van de Raad van Kerken).

11.00: ‘Hoe gaan we om met zekerheden en onzekerheden rond klimaatverandering’, Jan Boersema, bioloog en theoloog, hoogleraar VU met als specialisatie de relatie van de mens met de natuur. 

11.30: Panelgesprek van deskundigen over het thema, met inbreng van de deelnemers.

12.15: Mededelingen vanuit de deelnemende organisaties.

12.30: Lunch. Informatiemarkt en mogelijkheid van wandeling door het ecologisch beheerde landgoed Zwaluwenburg.

13.45 – 15.15: Workshops
1. Kerk en energie (verzorgd vanuit FairClimate).
2. Biodiversiteit en klimaatverandering.
3. Uitwisseling van ervaringen in plaatselijke kerken (verzorgd door het Gelders Interkerkelijk Milieunetwerk).
4. Samen aan tafel; kerk, voedsel en biodiversiteit (verzorgd door Tini Brugge).
5. Welke theologische blokkades zijn er bij het binnen de kerken bespreekbaar maken van klimaatverandering, m.n. bij evangelische en reformatorische kerken en groepen? (verzorgd vanuit het Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN)).
6. Hoe kunnen we vanuit de kerken aansluiten bij maatschappelijke initiatieven? Uitwisseling van mogelijkheden en ervaringen.

15.15: Rapportage vanuit de workshops van concrete aanbevelingen en voornemens die voor bredere groepen van belang zijn.

15.30: Liturgische afsluiting rond het thema biodiversiteit, verzorgd door Hans Bouma.

De Maranathakerk is gelegen aan de Bovendwarsweg 2c (ingang Dennenweg). Het kerkgebouw ligt op korte (± 10 minuten) loopafstand van NS station ’t Harde (bereikbaar met de stoptrein Amersfoort-Zwolle v.v.) en is vanaf de snelweg A 28 eveneens gemakkelijk te bereiken (vanaf afrit ’t Harde na tweede stoplicht rechtsaf).
Kosten: € 5.-; voor wie een lunch wenst: € 10.- (bij de ingang te voldoen).
Opgave (graag voor 10 september): Interkerkelijk Milieu Netwerk t.a.v. Marijke Gaastra, Postbus 456, 3500 AL Utrecht

m.gaastra@kerkinactie.nl.

Informatie over de dag is ook te vinden op de websites van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl), Kerk en Milieu (www.kerkenmilieu.nl) en van het CEN (www.cenet.nl).

Aan het Interkerkelijk Milieu Netwerk wordt deelgenomen door: ARocha Nederland, Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN), FairClimate, Franciscaans Milieuproject Stoutenburg, werkgroep Kerk en Dier, Kerk en Milieu, Kommissie Nederlandse Religieuzen (KNR), Stichting Oikos, Time to Turn.

Zeeland

Nog een tweede evenement over het milieu staat op stapel. De Provinciale Raad van Kerken in Zeeland organiseert op woensdag 27 oktober 2010 een publiek beraad over het thema: “Kerken werken aan de energie van de toekomst”.

Inleider van het thema: Hans Schravesande, voorzitter van de werkgroep Kerk en Milieu van de Raad van Kerken in Nederland. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan allerlei publicaties van de Raad, zoals de klimaatverklaring van de Raad van Kerken en de ‘Noach verklaring’ van joden, christenen en moslims. Reacties op de inleiding zullen gegeven worden door: Annemieke Stallaert, voorlichter van Delta, Marten Wiersma, gedeputeerde van Zeeland,Tjeu van Mierlo van de Zeeuws Milieu Federatie, Adrie van ’t Westeinde van Zeewind. Plaats: kerkcentrum de Hoogte, Beukenstraat in Goes

Aanvang: 19.30 uur.

Foto: Milieu-activist in Johannesburg