Week van Gebed 2011: Muziek en gebeden

Materiaal en extra suggesties voor een viering

Gebed uitgesproken door de leiders van kerken in Jeruzalem
(Dit gebed wordt verdeeld over 3 personen)

Vader in de hemel,
Wij danken en prijzen u voor wat u ons gegeven hebt: uw eniggeboren Zoon, Jezus.
Wij danken u voor zijn geboorte in Bethlehem, zijn optreden in het heilig land,
zijn dood aan het kruis en zijn verrijzenis en hemelvaart.
Hij is gekomen om verlossing te brengen aan dit land en aan de wereld.
Hij kwam als de vredesvorst.

Wij brengen u dank voor elke kerk, parochie en gemeente over heel de wereld die vandaag met ons verbonden is in gebed voor vrede. Onze heilige stad en ons land hebben vrede hard nodig. 
Uw liefde voor iedereen is een ondoorgrondelijk geheim.
Laat dan ook de kracht van uw verlossing en uw vrede alle hindernissen overstijgen
tussen culturen en godsdiensten.
Laat het de harten vullen van allen die U hier dienen,
uit beide volken – Israëlisch en Palestijns – en uit alle religies.
Zend ons politieke leiders die bereid zijn om zich helemaal in te zetten
om voor hun volken een rechtvaardige vrede tot stand te brengen.

Geef dat zij voldoende moed hebben om een vredesverdrag te tekenen
waardoor er een einde komt aan bezetting en angst,
een verdrag dat vrijheid schenkt aan Palestijnen,
veiligheid verschaft aan de Israëli’s
en dat ons allen bevrijdt van vrees.
Geef ons leiders die begrip hebben voor de heiligheid van uw stad
en die haar openstellen voor al haar bewoners – Palestijns of Israëlisch – en voor heel de wereld.

Bevrijd ieder van ons van de zonde van haat en moord in dit land door u geheiligd.
Bevrijd de zielen en de harten van Israëli’s en Palestijnen van deze zonde.
Schenk bevrijding aan de mensen in Gaza, Jeruzalem, Hebron, Tel Aviv
en alle andere plaatsen, die gebukt gaan onder eindeloze beproeving en bedreiging.

Vader in de hemel, wij vertrouwen op u.
Wij geloven in uw goedheid
en ook dat die goedheid sterker zal zijn dan het kwaad van oorlog en haat in ons land.
Wij vragen in het bijzonder uw zegen voor kinderen en jongeren:
dat hun angst en de vrees voor botsingen mag plaats maken
voor de vreugde en het geluk van vrede.
Wij bidden ook voor bejaarden en invaliden:
dat het hun goed mag gaan en dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van dit land.

Tot slot bidden wij voor vluchtelingen verstrooid over de wereld ten gevolge van dit conflict.
God, geef aan de politici en de regeringen die voor hen verantwoordelijkheid dragen wijsheid en moed om passende en rechtvaardige oplossingen voor hen te vinden.
Dit alles vragen wij in Jezus’ naam. Amen.


Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede
(Gebed toegeschreven aan Franciscus van Assisi)

Maak mij tot een werktuig van uw vrede.
Waar haat heerst laat mij uw liefde brengen,
Waar kwaad gedaan werd, Heer, vergeving,
En waar twijfel heerst een vast geloof in U.

O Meester, geef dat ik er nooit op uit ben
Getroost te worden meer dan om te troosten,
Verstaan te worden meer dan te verstaan,
Bemind te worden meer dan voluit te beminnen.

Maak mij tot een werktuig van uw vrede.
Waar leven zonder uitzicht is, laat mij daar toekomst brengen,
Waar het duister heerst, een glimp van licht
En waar droefheid is begin van vreugd.

Maak mij tot een werktuig van uw vrede.
Vergeving schenkend worden wij vergeven,
Aan allen gevend zullen wij ontvangen
En stervend gaan wij over tot het eeuwig leven.


Gezangen

In het materiaal volgen gezangen met muziek.

1. Yaraba ssalami    Een Palestijns Arabisch gezang.
    Tekst: God van vrede, stort uw vrede over ons uit – God van vrede, vul onze harten met vrede.
 
2. Kyrie eleison    Met een melodie van de berg Athos in Griekenland
 
3. Alleluia    Uit de oude Syrische Liturgie, volgens het onderricht van Mar Gregorios Yohanna
                     en bisschop Nareg Alemeziam
   Tekst: Alleluia, alleluia, alleluia! Onze Heer is barmhartig, onze Heer is barmhartig.
              De naam van God wordt eeuwig geprezen, de naam van God wordt eeuwig geprezen.
              Amen, alleluia!

4. Halle, hallelujah   Traditioneel lied uit Syrië 
                                  volgens het onderricht van metropoliet Mar Gregorios Yohanna Ibrahim
    Tekst: Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
              Hellelujah, hallelujah, hallelujah.
 

Hieronder de muzieknotatie van de liederen: