Eigen kerk eerst

Zelden is een uitslag van de poll op deze pagina zo onverwacht geweest als nu. Op de vraag ‘Is een oecumenisch bijbelleesrooster zinvol?’ scoorde het antwoord ‘ja, tenzij je kerk een eigen leesrooster heeft’ het hoogst. Dat resultaat hadden de opstellers van de poll niet verwacht.

Op de website van de Raad van Kerken staat gewoontegetrouw linksonder een stemmingsmeter, waarop de bezoeker een keus kan maken over een actueel thema. De antwoorden zijn sterk versimpeld. Dat kan niet anders, als je het onderzoek een beetje hanteerbaar wilt houden. De eindredactie kijkt bij de keus van het thema ongeveer een maand vooruit naar thema’s die spelen en de eindredactie maakt ook een inschatting van de mogelijke reacties. Aangezien de bezoekers van www.raadvankerken.nl in de regel oecumenisch betrokken zijn laat de uitkomst zich redelijk raden.

Dat was bij de vraag naar het leesrooster niet het geval. Een kleine meerderheid (in absolute zin overigens nog een minderheid) gaf aan een oecumenisch leesrooster zinvol te vinden, tenzij de eigen kerk een eigen rooster heeft. Van de 125 uitgebrachte stemmen koos 38,4 procent voor deze optie. In totaal koos 32,8 procent voor de variant: ja, een oecumenisch leesrooster is zinvol, want het brengt systematiek. Nog eens 28,8 procent zei een oecumenisch leesrooster niet zinvol te achten, aangezien je beter je eigen gevoel kan volgen.

Desgevraagd gaf een enkele bezoeker van het bureau van de Raad van Kerken aan teleurgesteld te zijn over de uitkomst. ‘Het past bij het beeld, dat kerken de eigen organisatie lang vasthouden als maatstaf voor de oecumene. Oecumene mag alleen als supplement worden gehanteerd van wat in de eigen kerk al geregeld is’, aldus iemand die blijkbaar zelf gekozen had voor de optie ‘een oecumenisch leesrooster is zinvol, want het brengt systematiek’.

Een andere bezoeker was positiever gestemd en zei: ‘Geen van de drie opties heeft de meerderheid. Als de vraag was geweest: Moet je je eigen rooster laten schieten als het de oecumene bevordert? had misschien wel 32,8 plus 28,8 procent daarvoor gekozen’. En ook: ‘Je kan de inzet voor de oecumene niet afmeten aan de voorkeur van leesrooster’.

De vraagstelling was op de site geplaatst naar aanleiding van de verschijning van het rooster ‘In Orde’ voor de jaren 2010 – 2013, ook bekend als het “rooster van De Eerste Dag” of het rooster van “Kind en zondag”). Het rooster is gemaakt in opdracht van de Raad van Kerken. Het leesrooster dient al meer dan 30 jaar als leidraad bij de eredienst in gemeenten/parochies van vele bij de Raad aangesloten lidkerken. Ook is het rooster de basis van bijbeluitleg op scholen en zondagscholen.

Het Oecumenisch Leesrooster heeft zo’n opzet, dat de gebruikers ervan mogelijkheden hebben om te variëren en eigen keuzes te maken. De volledige editie van het rooster is alleen in druk verkrijgbaar; de gegevens zijn ook op de website te raadplegen. De gedrukte versie biedt meer informatie. Zo is van ieder blok een korte karakteristiek opgenomen  en staan ook de gegevens uit het Rooms-Katholiek Lectionarium en het Luthers Rooster vermeld.

De nieuwe poll gaat over de verkiezingen die op 9 juni voor de deur staan. In hoeverre acht de bezoeker van deze site het wenselijk dat de kerk zich daarin roert? Het woord is opnieuw aan de invullers van de poll.