Elkaar gezicht geven

De Raad van Kerken in Nederland stelt in het jaar 2010 de relatie van kerken tot migranten centraal. De Raad organiseert daartoe het project ‘Geef een gezicht aan elkaar’. Doel van het project is gemeenten en parochies kennis te laten nemen van verhalen over de spiritualiteit van allochtone Nederlanders en omgekeerd om daarmee herkenning over en weer te stimuleren en onderlinge ontmoeting te bevorderen.

De Raad van Kerken heeft onlangs besloten tot het jaar van migratie. De Europese Kerkenconferentie had eerder om zo’n jaar gevraagd. In Nederland wonen ongeveer anderhalf miljoen mensen met een allochtone achtergrond. Zeker de helft daarvan is christen. De rooms-katholieken onder hen (ongeveer 400.000 mensen) sluiten zich vaak aan bij plaatselijke parochies. Vele protestanten, pinkstergelovigen en orthodoxe christenen hebben eigen kerken en gemeenten gevormd. Er zijn ongeveer 1200 kerken met een migrantenachtergrond. Ze spreken 75 verschillende talen. Qua omvang vormen de migrantenkerken samen de derde kerk van Nederland, na de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland.

De Raad van Kerken nodigt plaatselijke gemeenten, parochies en raden van kerken uit contact te zoeken met allochtone christenen. Door elkaar beter te leren kennen hoopt men het begrip te bevorderen. De Raad van Kerken bereidt een uitgave voor met verhalen van migranten en autochtone Nederlanders, waarin overeenkomsten en verschillen tussen beide groepen naar voren komen. Daarin komen ook tips van hoe men zelf over en weer elkaar verhalen kan aanreiken. Het project beoogt het onderlinge contact te stimuleren, of dat nu gaat via gesprekken, een presentatie in een kerkdienst, een gemeenteavond of een bezoek aan elkaars kerkdienst.

De Raad gebruikt het eerste deel van 2010 om bekendheid te geven aan het project ‘Geef een gezicht aan elkaar’ en om een uitgave voor te bereiden. Het is de bedoeling dat plaatselijke gemeenschappen het thema daarna zelf ook oppakken.  Een speciale werkgroep van de Raad van Kerken begeleidt het. De commissie Migranten van de Europese Kerken (CCME) bevordert in diverse landen soortgelijke initiatieven.

Foto van een zomerschool: thematisch gekozen op het thema van de interculturele ontmoeting