Reacties baptist, remo en rk

Prof. dr. Olof de Vries (baptist), prof. dr. Marius van Leeuwen (remonstrant) en mgr. Jan van Burgsteden (rooms-katholiek) zullen een eerste reactie geven op de oecumenelezing van vrijdag 22 januari 2010 in de Geertekerk in Utrecht. 

Mensen die de oecumenelezing en de daarop volgende nieuwjaarsreceptie willen bijwonen kunnen zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl. De oecumenelezing is een jaarlijks evenement, waarin voor de oecumene wezenlijke zaken aan de orde komen. Dit jaar spreekt prof. dr. Peter de Meij uit Leuven de oecumenelezing uit over het thema ‘Eén Heer, één geloof, één doop’. Hij snijdt daarmee het thema aan dat komend jaar verder inhoudelijk wordt uitgediept door een projectgroep en wat er toe moet leiden dat diverse kerken uitspreken dat ze de doop in andere kerkelijke gemeenschappen als legitiem erkennen. Verder is het de bedoeling een gezamenlijk doopcertificaat te ontwikkelen en de dooptoerusting te verdiepen. 

De drie mensen die zijn uitgenodigd om na de lezing te reageren komen vanuit diverse kerkelijke achtergronden. De één staat voor een traditie waarin de volwassendoop meest gebruikelijk is, de ander komt vanuit een protestantse achtergrond en de derde vanuit de rooms-katholieke wereld. 

Naast de intellectuele bijdragen zijn er twee muzikanten / dichters die het thema van doop en lofprijzing vanuit de Psalmen laten horen. Sergej Visser en Niels Dolieslager werken mee aan het project ‘Psalmen voor Nu’. 

De ontvangst in de Geertekerk is vanaf 14.30 uur, het welkom wordt uitgesproken om 15.00 uur.

Foto: prof. dr. Marius van Leeuwen