Inschrijving gestart

De inschrijvingen voor de Oecumenelezing 2010 zijn gestart. Op vrijdag 22 januari houdt de Raad van Kerken zijn nieuwjaarsreceptie. Het thema ‘Doop(v)erkenning’ staat centraal. Serge Visser en Niels Dolieslager verzorgen Psalmen van Nu die daar deels op aansluiten. 

De Raad van Kerken heeft inmiddels een werkgroep opgezet voor het thema van de doop(v)erkenning. De nieuwjaarslezing is een formeel markeringsmoment om de inhoud verder op te pakken. Als inleider is prof. dr. Peter de Meij gevraagd, systematisch theoloog. Met zijn Belgische achtergrond heeft hij voldoende distantie om onbevangen de Nederlandse situatie tegemoet te treden. 

De uitgangssituatie is zeer divers. Er zijn kerken die in de regel de zuigelingendoop kennen. Daarnaast zijn er kerken met enkel volwassendoop. Kerken die geen sacramenten toepassen. Kerken die accent leggen op de doop met de heilige Geest. Het zal vermoedelijk een brug te ver zijn om iedereen onder dezelfde spirituele paraplu te brengen. Maar de werkgroep spant zich wel in om een substantieel aantal kerken tot de uitspraak te brengen dat men mensen die overkomen van een ander kerkgenootschap en die daar gedoopt zijn, niet opnieuw overgedoopt hoeven te worden. Verder werkt men aan een gezamenlijk doopbewijs.

Tijdens de oecumenelezing is er ook gezorgd voor een meer muzikaal onderdeel. Psalmen van Nu gaat al enkele jaren door Nederland om te laten horen hoe men de klassieke psalmen op een nieuwe manier kan laten klinken. Serge Visser en Niels Dolieslager nemen het publiek mee in enkele doopcoupletten. Zij brengen ook de lofprijzing in. Het publiek wordt in het tweede deel van hun presentatie geoefend om zelf de psalmen te zingen. Sergej en Niels zijn beiden als componist aan het project verbonden. Sergej is tevens dichter. 

De Oecumenelezing begint om 15.00 uur in de Geertekerk (Geertekerkhof 23) te Utrecht op vrijdag 22 januari 2010. Omstreeks 18.00 uur is ook de informele receptie afgelopen. Mensen die de oecumenelezing willen bijwonen wordt verzocht zich op te geven bij rvk@raadvankerken.nl. De entree bedraagt tien euro (studenten vijf euro). Daarvoor heeft men toegang tot de lezing, het muzikale gedeelte en de receptie.

Foto: Niels Dolieslager op de toetsen