5000 bezoekers synode

De nieuwe website www.nationalesynode.nl heeft de eerste dag 5000 bezoekers gekregen. De meeste aandacht gaat uit naar het credo en naar de geanimeerde presentatie. Dat is op de website te lezen. De website is deze week gelanceerd om het idee te ondersteunen van een nationale synode voor de protestantse gezindte volgend jaar in (de omgeving van) Dordrecht. 

Kritiek vanuit zowel enkele orthodoxe kerkgenootschappen als vanuit de vrijzinnigheid, is prematuur, vertelde ds. Gerrit de Fijter, één van de initiatiefnemers in een interview voor radio-5 op zaterdag 17 oktober. Voor de EO-microfoon legde De Fijter nog een keer uit, dat de formulering van het nieuwe credo en de reacties daarop moeten leiden tot een landelijke synode in 2010 en dat iedereen de kans heeft een reactie te geven. 

Ds. Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken, gaf in hetzelfde programma aan het initiatief te zien als één van de ritselingen van de oecumene op dit moment. Hij noemde het initiatief van de groep rond ds. De Fijter als een protestantse loot aan de oecumenische boom. Vervolgens refereerde hij aan andere initiatieven van kerken voor bilateraal contact of multi-ecclesiaal contact. Hij wees daarbij op de gesprekken tussen de Oud-Katholieken en de Rooms-Katholieken, de overeenstemming van diverse Orthodoxe Kerken om gezamenlijk naar buiten te treden in de Benelux en het initiatief van de evangelische richting voor ‘Wij kiezen voor eenheid’. Volgens de secretaris even zo vele voorbeelden van hoe oecumene vanuit diverse kerken op de agenda wordt gezet. 

Het idee van een nationale synode werd afgelopen week door acht personen gepresenteerd in de Lutherse Kerk te Utrecht. De stuurgroep voor de Nationale Synode is gevormd in april. In de stuurgroep nemen deel: ds. Gerrit de Fijter (PKN), prof. dr. Eric Peels (Christelijk-Gereformeerd), ds. Peter Sleebos (VPN), drs. Izak Kole (Gereformeerde Gemeente), prof. dr. Barend Kamphuis (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt), dr. Eginhard Meijering (Remonstrant), dr. Sjaak van ’t Kruis (PKN) en ds. Suzanne Freytag (PKN/Luthers). 

Als credo presenteerde de groep de volgende tekst. 

God de Vader

Hij, de Schepper en de oorsprong van alle leven,
heeft ons de aarde toevertrouwd
om die te beheren en behoeden.
Ons heeft Hij ervoor bestemd
met Hem en onze medemens te leven
in trouw, in liefde en in vrede.
Maar waar wij God vergeten en verlaten
– dat doen we al sinds mensenheugenis –
verliezen we de zin van ons bestaan.
Daar maakt het kwaad zich breed,
in liefdeloosheid, ontrouw en geweld:
een wereld die gedoemd is in het oordeel te vergaan.
Toch blijft God trouw aan wat Hij schiep!
Dat spoort ons aan naast anderen te gaan staan,
in al hun moeiten klein of groot.
Aan zijn zorgende hand vertrouwen we ons toe,
zowel tijdens ons leven als in het moment van onze dood.

Jezus Christus

God is de Levende, die we werkelijk kennen mogen
door zijn Zoon Jezus Christus, geboren uit Israël,
in wie wij Gods verborgen hartklop horen.
Jezus is de rechtvaardige, die de wil van God heeft gedaan
en ons deze wil heeft voorgeleefd.
Hij heeft onze schuld op zich genomen en gedragen,
aan het kruis van Golgotha ons weer met God verzoend.
Zijn graf was niet het einde: Hij is opgestaan!
Daarom heeft voor ons de dood niet meer het laatste woord.

Sinds Pasen klinkt het evangelie voort,
het woord van omkeer tot nieuw leven.
Het verkondigt ons Gods vrede die het verstand te boven gaat.
Geen mens is meer een hopeloos geval
want in de muur van dood en schuld,
heeft Jezus een deur geopend
naar de Vader en elkaar.
Naar Hem zien we verlangend uit:
Kom, Heer Jezus, kom!

De Heilige Geest

Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort.
Hij kwam en hij komt met een regen van gaven.
Hij opent ons oog en ons hart voor Jezus
en maakt voor Hem plaats in ons leven.
De getuigenissen van profeten en apostelen,
doorademd van de Geest,
leren ons te gaan in Jezus’ spoor
om met vallen en opstaan
een leven te leven door Gods genade.
Dat brengt ons bij onze naaste
om helper te zijn waar geen helper is,
te bidden waar mensen verstomd zijn
en te spreken voor wie monddood zijn gemaakt.

De vreugde van dit evangelie bindt ons samen,
wij horen bij elkaar en zijn aan elkaar gegeven
in het ene lichaam van Christus, zijn kerk.
Het doet ons pijn dat die eenheid in Christus
onder ons zo gebroken is, onzichtbaar haast.
Daar kunnen we niet in berusten,
want de goede Herder heeft één kudde.
In ons land groeit de gemeenschap van hen
die komend uit de wereldwijde christenheid,
aan hun geloof enthousiast uiting geven.
Samen willen we kerk zijn in Nederland
en elkaar bemoedigen in geloof, hoop en liefde.
Wij bidden dat hiervan een sprake mag uitgaan
naar allen met wie we in gesprek zijn,
ook met hen die een andere godsdienst belijden.
Zo zijn we onderweg naar de dag
dat Jezus Christus terugkomt.
Dan zal God alle kwaad tenietdoen,
zijn vrede en gerechtigheid ons schenken:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Foto: Prof. dr. Eric Peels van de Theologische Unversiteit te Apeldoorn, één van de acht iniatiefnemers, aardig detail: hij is in 1956 geboren in Dordrecht, de beoogde plaats van de nationale synode in 2010