Charta verdient centrale plek

De Charta Oecumenica is als document te weinig betrokken bij de gesprekken over de Europese verkiezingen. Dat stelt priester Henk van Doorn, voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene St. Athanasius en St. Willibrord. Hij brengt zijn mening naar voren in contacten met de Raad van Kerken. 

Henk van Doorn vindt het jammer dat de meeste Nederlandse kerken en de Raad van Kerken de Charta in de gesprekken rond de Europese verkiezingen negeerden. ‘De kerken legden eigen verklaringen af, zonder zelfs te verwijzen naar elkaar. In de columns op de website van de Raad gewijd aan de verkiezingen kwam de Charta ook niet voor’, analyseert Henk van Doorn. 

Hij vervolgt met: ‘Ik beschouw dat als een gemiste kans. Juist op zulke momenten kan de Charta alle betrokkenen stimuleren tot samenwerken. Bovendien bevestigt deze omissie de klacht dat er een nogal geringe doorstroming is van informatie top-down en vice versa. Verschillende parochies en gemeenten hebben evenals de Europese en Nederlandse kerken de Charta aangegrepen om de kerkgangers de Charta te laten ondertekenen. Ik weet niet of er ook al plaatselijk kerken zijn die zoals in Duitsland een samenwerkingsprotocol hebben ondertekend. Voor hen zal het helemaal frustrerend zijn als zij ontdekken dat de aanjagers van het Conciliair proces en de Europese Kerkendagen, waarvan de Charta Oecumenica het resultaat is, er zelf geheel aan voorbij gaan’. 

Henk van Doorn sluit af met: ‘Ook als Katholieke Vereniging voor Oecumene hebben wij pas op het allerlaatste moment aandacht gevraagd voor initiatieven die verbonden waren met de Charta Oecumenica. Dat moet in de toekomst beter, willen wij beantwoorden aan de doelstelling van de Charta: een Handvest zijn voor de oecumene in de komende jaren’.

Barthelomew

Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, heeft in een eerste reactie op Henk van Doorn laten weten de kritiek terecht te vinden. Charta Oecumenica wordt als elementair document in het eigen beleidsplan van de Raad van Kerken in Nederland genoemd. De betekenis van Charta Oecumenica is ook tijdens de laatste assemblee in Lyon in het aangenomen  beleidsrapport genoemd. Er staat: ‘The Charta Oecumenica remains for CEC the basic document for ecumenical dialogue in Europe’. Het gaat om een document dat is aanvaard door zowel de Rooms-Katholieke Kerk als door de kerken die in de Europese Kerkenconferentie (CEC) zijn verenigd. Bij de onlangs gehouden CEC-vergadering is de hoop uitgesproken dat het gesprek – ook op het Europese platform – verder kan worden uitgebouwd door de Rooms-Katholieke Kerk nog meer bij de CEC te betrekken en omgekeerd. Partriarch Bartholomew van Constantinopel  verwoordde dat onder meer. Het uitbouwen van het contact begint er mee, dat de aanvaarde overeenkomsten steeds een centrale rol spelen in de argumentatie, meent ook Klaas van der Kamp. Hij wijst er tenslotte op dat geadviseerd wordt aan lidkerken om bij het naar buiten brengen van een eigen advies te verwijzen naar een gemeenschappelijke onderbouwing van de kerken.

Klik hier voor de column van de secretaris van de Raad en klik hier voor de column die de voorzitter schreef over Europa. Klik hier voor de visie als verwoord door de bisschoppenconferentie.

Foto: Priester Henk van Doorn, tijdens een koffieronde bij een vergadering.