Aftellen naar Kopenhagen

Het aftellen naar de grote klimaatconferentie in Kopenhagen is begonnen. De Raad van Kerken geeft publicitaire steun aan de campagne die de klimaatconferentie in de Deense hoofdstad tot een succes wil maken. Er is een brede lobby gevormd in Nederland van diverse kerkelijke en non-gouvernementele organisaties. 

In december vindt in Kopenhagen de grote VN Klimaat Conferentie plaats die van beslissende betekenis zal zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Wereldleiders moeten het eens zien te worden over een forse reductie van  de mondiale CO2  uitstoot en over de financiële steun die ontwikkelingslanden hiervoor en voor hun aanpassing aan de klimaatverandering nodig hebben. 

Steeds meer wetenschappers wijzen er daarbij op dat –  gezien de verontrustende gegevens over de huidige ontwikkelingen – 40% reductie van de broeikasuitstoot in geïndustrialiseerde landen in 2020 eerder een minimum dan een maximum doelstelling moet zijn. Ze wijzen tevens op de desastreuze effecten van klimaatverandering op de kwetsbare mensen in onze wereld.

Lobby

Om vanuit de bevolking  politici aan te moedigen/ onder druk te zetten, is een stevige lobby op gang gekomen, waaraan het complete veld van natuur- en milieu- en ontwikkelingsorganisaties, internationaal en nationaal meedoet. Grote (inter)kerkelijke ontwikkelingsorganisaties als Church Aid, APRODEV, CIDSE en Caritas International horen daarbij. De Wereldraad van kerken schenkt veel aandacht aan de problematiek en zal tijdens de Kopenhaagse internationale klimaatonderhandelingen haar visie presenteren. Het Centraal Comité van de Wereldraad zal in augustus verder spreken over het vraagstuk van de ‘ecological debt’. Met veel belangstelling wordt uitgekeken naar wat paus Benedictus in zijn sociale encycliek over klimaatverandering zal schrijven. 

Klimaatverandering is voor kerken belangrijk, omdat het gaat om de heelheid van de Schepping als basis voor overleven. Gerechtigheid speelt een grote rol bij de inzet van creativiteit en middelen voor preventie en bestrijding van de ingrijpende gevolgen. Vrede is ook een relevant bijbels woord, gezien de grote consequenties die te verwachten zijn voor de aarde en  al haar bewoners – en in het bijzonder voor de grote groepen in meest bedreigde omstandigheden en situaties.

Nederland

In ons land is een ‘Kopenhagen coalitie’ bezig om afzonderlijke campagnes aan de vooravond van de conferentie in Kopenhagen tot één groot concert van lobbyactie te laten samen klinken.

Van de levensbeschouwelijke ontwikkelingsorganisaties in ons land is Cordaid de campagne Grow Climate Justice gestart, waarbij deelnemers online kunnen inschrijven en symbolisch een plant in het veld kunnen plaatsen (www.cordaid.nl).  ICCO voert samen met Kerk in Actie onder het motto ‘Tijd voor een rechtvaardig klimaat’) de campagne Countdown to CO2penhagen; daarbij kunnen deelnemers een ‘klimaatbelofte’ invullen waarin ze o.m. beloven hun eigen gedrag te veranderen (www.klimaatbelofte.nl). Op die manier roepen deze organisaties politieke leiders op om zich in te zetten voor een rechtvaardig en effectief akkoord in Kopenhagen.  

Het is de bedoeling om aan de vooravond van de Kopenhagenconferentie, in Utrecht (zaterdag 12 december), een manifestatie te organiseren. Cordaid en ICCO/Kerk in Actie zijn druk bezig om hun kerkelijke achterban op de campagne attent te maken. Samen de projectgroep Kerk en Milieu van de Raad zorgen ze ook voor toerustend materiaal.

Klimaatoproep

De Raad van Kerken heeft in een oproep eerder dit jaar de lidkerken gevraagd om klimaatverandering een ‘belangrijke plaats op de agenda’ te geven. Actief ondersteunen van de campagnes – zo meldt de projectgroep Kerk en Milieu – sluit daarop aan en kan meehelpen het politieke en maatschappelijke draagvlak te vergroten en het besef van noodzaak voor veranderen te intensiveren. 

De Raad heeft de projectgroep gevraagd om te werken aan een verdere theologische onderbouwing. In de aanloop naar ‘Kopenhagen’ is in dat verband een theologenconferentie voorzien en een publieksbijeenkomst met vertegenwoordigers van kerken en politieke partijen.

Vanuit deze activiteiten kan er een sterke inhoudelijke bijdrage geleverd worden aan de theologische, morele en spirituele onderbouwing van de Kopenhagencampagne – een aspect dat de Raad van belang acht en waarmee hij zich op dit terrein kan profileren.

Zandlopers

In het kader van de actie komt ICCO met zandlopertjes die mensen bewust maken van de tijd die ze onder de douche staan.  Voor een zandlopertje (max. 5 per aanvraag): stuur een mailtje naar info@fairclimate.nl.

Zie voor algemene informatie ook www.countdowntocopenhagen.org.

Fotobijschriften:
Boven: Een zandlopertje bedoeld als douchetimer. Een Nederlander staat gemiddeld 7.8 minuten onder de douche. Twee minuten korter douchen levert een besparing op van € 80 aan energie- en waterkosten van 161 kilogram CO2.
Onder: Landschappelijk schoon bij de Kleine Wielen, vlakbij Leeuwarden.