Vitalisering speerpunt

Een goede afstemming tussen landelijk aanpak en plaatselijke aanpak is nodig voor een goed rendement. Dat maakt het vitaliseringsprogramma duidelijk waaraan de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB werkt. 

Het thema kwam aan de orde tijdens een bezoek van een delegatie van de Raad van Kerken bij de NPB in Zeist. Namens de NPB waren aanwezig voorzitter drs. Kees Mosselman, algemeen secretaris ds. Wies Houweling en afgevaardigde naar de Raad van Kerken drs. Martine Pothuis-Karreman. Het informatiebulletin Ruimte van de NPB geeft dan ook artikelen en tips die met vitalisering te maken hebben, van kadertrainingen tot liederenmiddagen. Doel is het vrijzinnig gedachtegoed toegankelijk en populair te maken bij een jonge generatie. 

De NPB is al sinds de oprichting gastlid van de Raad van Kerken. De organisatie kent 52 afdelingen, waarvan Rotterdam met 20 personen tot de kleinere afdelingen behoort en Varsseveld met 500 personen is duidelijk één van de grootste. In totaal zijn er zo’n 5000 aangesloten leden en ongeveer 40 voorgangers. Men ontmoet elkaar jaarlijks bij een landelijke dag, komend jaar zal dat in Schiedam zijn. De NPB heeft, in samenwerking met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, jarenlang een opleiding voor vrijzinnig pastoraal werk gehad in Bilthoven; tegenwoordig is die opleiding verzelfstandigd. Maar nog steeds zijn er relatief veel voorgangers die de NPB als zij-instromers toetreden; ze hebben vaak naast hun theologische opleiding al eerder een andere opleiding met succes afgesloten. 

De NPB werkt samen met Remonstranten, Doopsgezinden en Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. Men spreekt zelf van de kleine oecumene; in sommige plaatsen resulteert de samenwerking in het beleggen van gezamenlijke vieringen. Men voelt zich met elkaar verbonden vanwege het ondogmatisch karakter. 

In het gesprek met de Raad van Kerken – vertegenwoordigd door voorzitter drs. Henk van Hout, vice-voorzitter prof. dr. Marius van Leeuwen, en algemeen secretaris drs. ing. Klaas van der Kamp – ging het naast een kennismaking met de actuele situatie van de NPB ook over de verwachtingen richting de Raad van Kerken. ‘We vinden het belangrijk dat de pluriformiteit van het christendom en levensbeschouwelijk Nederland goed voor het voetlicht komt’, werd onder meer van NPB-zijde ingebracht. ‘We hopen ook dat men zich realiseert dat NPB-ers plaatselijk volop participeren in locale Raden van Kerken.’

Foto’s:
1. Nostalgie achter glas in de kerk te Zeist.
2. Martine Pothuis – Karreman.
3. Wies Houweling
4. Kees Mosselman