Ombuigingen in CEC

Zowel de protestantse kerken als de orthodoxe kerken bereiden zich in eigen kring voor op de assemblee van de Europese Kerkenconferentie (CEC), die plaatsvindt in juli 2009 in Lyon. Op die manier proberen de kerken hun invloed te doen gelden en een eigen stempel te zetten op de oecumenische beweging. 

De Anglicaanse priester Colin Williams, secretaris-generaal van de CEC, heeft dat vertelt op een bijeenkomst van secretarissen van de Nationale Raden van Kerken in St. Pölten eind april 2009. De voorbereidingen van de assemblee zijn in volle gang en de documenten die daar bij horen zijn te vinden op de website van de CEC. 

Men wil in Lyon vooral vooruit kijken, vertelde Williams. Er zijn consultaties gehouden om visie te ontwikkelen. Twee thema’s springen er uit. CEC moet strategischer worden. Tot nu toe neemt men te veel een boodschappentas van thema’s mee. Het is van belang minder thema’s te kiezen en zich daarbij te laten leiden door een duidelijke strategie, vindt Williams.  

Een tweede aandachtspunt is de onderlinge coherentie van de verschillende oecumenische organisaties. De CEC functioneert vanuit vier deelverbanden. Dat brengt een zekere verkokering met zich mee. De onderdelen moeten meer in elkaar schuiven. Church en Society en Churches and Dialoge moeten bijvoorbeeld beiden bijdragen om verschillen in elkaar te schuiven. Mogelijk dat het ook op één plaats moet en niet zoals nu nog te doen gebruikelijk met kantoren in Geneve en in Brussel.  

Vijftig jaar

De CEC viert in Lyon het 50 jarig bestaan. Het oecumenische landschap in 2009 is radicaal anders dan in 1959. Williams noemt het van belang om adequaat om te gaan met de nieuwe werkelijkheid van Europa. Vragen als die rond de secularisatie vragen om een inhoudelijke verwerkingen. Ook allerlei organisatorische vragen zijn van belang, die op die manier in 1959 minder speelden. Hij noemt als voorbeeld de vraag hoe men als oecumenisch ingestelde kerken omgaat met pentecostals en met vrije kerken; juist deze kerken groeien en bieden blijkbaar een aansprekend model van christenzijn voor velen. Een andere vraag betreft de relatie naar de migrantenkerken. 

Williams noemt verder als relevante vragen voor de CEC de omgang met de Rooms-Katholieke Kerk. En een adequaat inspelen op de oecumenische bewegingen buiten de oecumenische organisatie om. Williams doelt daarbij op gemeenschappen als die van Iona en de Faucalare-beweging. Een laatste deel van de afstemming betreft de relatie met de Wereldraad van Kerken, de Lutherse Wereldfederatie en de WARC. 

Nederlandse delegatie

Er gaat vanuit Nederland een brede delegatie naar de assemblee van de CEC die van 14 tot 21 juli gehouden wordt, te weten: Ineke Bakker (OIKOS), June Beckx (SKIN), Klaas van der Kamp (RvK), Huub Lems (PKN), Goos Minderman (Remonstrantse Broederschap), Evert Overeem (PKN), Arjan Plaisier (PKN), Dick Schoon (Oud-Katholieke Kerk), Katja Tolstaja (PKN), Geesje Werkman (PKN), Sharisa Wirht (Evangelische Broedergemeente), Rinze-Martin Witteveen (Bond van Predikanten), Astrid Zomervrucht (Oud-Katholieke Kerk) en Heleen Zorgdrager (PKN).

Foto: Colin Wiliams, secretaris-generaal