Inspelen op nieuwe RK-structuur

De samenwerking tussen de diverse kerken op regionaal niveau kan – waar gewenst – aansluiten bij de nieuwe structuren van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat kwam naar voren tijdens een bespreking in het moderamen van de Raad van Kerken. 

De Raad van Kerken uit Overijssel had informatieve vragen gesteld over de vertegenwoordiging vanuit de Rooms-Katholieke Kerk in de provinciale Raad van Kerken. Tot voor kort werd de afvaardiging verzorgd vanuit de dekenaten. Dat kan niet langer, omdat het bisdom Utrecht de dekenaten heeft opgeheven.

Mgr. Jan van Burgsteden, referent voor de oecumene vanuit de bisschoppenconferentie, legde uit dat er een nieuwe structuur in het bisdom wordt gemaakt. Vanuit de nieuwe structuur zal men kunnen inspelen op de wensen die er vanuit de oecumene worden gesteld. 

Er komen drie regiovicariaten die de rol van de dekenaten voor een deel overnemen. Verder is het de bedoeling om parochies in samenwerkingsverbanden onder te brengen. In het moderamen van de Raad werden vergelijkingen gemaakt met de classicale vergadering in protestantse kring en de algemene classicale vergadering.  

De diverse regionale en provinciale Raden van Kerken komen op 12 december bij elkaar in Amersfoort. Daar worden ervaringen uitgewisseld en eventuele knelpunten verder besproken.

Foto: Twee prominente moderamenleden, links dr. Arjan Plaisier, rechts mgr. Jan van Burgsteden.