Week van Gebed 2009: Gebeden Ben Sleumer e.a.

Tot eenheid geroepen 

                             
Tot eenheid hebt U ons geroepen,
te leven naar uw rijk dat komt;
de weg van vrede ons gewezen,
en stem te zijn voor wie verstomt;
om recht te doen aan vriend en vreemde,
te leven uit dezelfde bron;
aan tafel hebt U ons genodigd,
het brood te delen andersom.

Om licht te zijn, niet te vergeten
van wie wij zijn, en waar vandaan;
christenen mogen wij nog heten,
wij horen bij dezelfde naam.
Adem ons open en beziel ons,
en keer ons hart, door U geheeld;
neem ons voor lief, dat wij getuigen:
één lichaam zijn wij onverdeeld.

Nu wij veelstemmig samenkomen
in dienst van U en van elkaar,
klinkt hier ons lied om U te danken,
aanvaard ons eensgezind gebaar. 
Saamhorig aan uw woord en teken,
verenigd in uw naam vandaag, 
zijn wij gezegend in ontmoeting
met Een die alle leven draagt.  

Ben Sleumer

(kan gezongen worden op de wijs van psalm 118)

Onze Vader,
  
U die zich laat kennen waar er twee of drie verenigd zijn in Uw Naam,
we belijden dat U in de hemel bent,
    dat U zich niet laat inmetselen in een kerk van steen of graniet.
Laat Uw naam geheiligd worden,
   in al die veelkleurigheid die we als kerken en als mensen aan de dag vermogen te leggen. 
Laat Uw Koninkrijk komen,
   we belijden dat U nu al onze inspiratie bent, onze toekomst, onze droom,
   het waagstuk waarin we onzekerheid en vertrouwen combineren. 
Laat Uw wil gedaan worden,
   daarom zijn wij ook bij elkaar gekomen om Uw wil gewaar te worden,
   en wel zeker als U zegt, dat U één bent; en als U bidt, dat ook wij één zouden zijn,
Laat Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel,
   opdat wij op aarde zo leven dat wij de hemel onder ogen durven komen.
Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben,
   zodat wij iedere dag weer voldoende hebben en ook kunnen delen.
Vergeef ons onze schulden,
    die we op ons laden door onszelf te verheffen boven een ander. Vergeef ons,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was,
   al die mensen die ons tekort gedaan hebben,
   wij accepteren niet hun zonde,
   maar we zoeken wel naar vrede met hen,
   en waar het vertrouwen niet te zeer geschonden is, lukt dat,
   ook al worstelen we daarin met hen en met onszelf.  
En breng ons niet in beproeving,
   doordat wij onszelf te belangrijk vinden, of onze ideeën of verkeerd gebruikte traditie.
Maar red ons uit de greep van het kwaad,
   dat vaak slimmer is dan wij zijn en maar al te goed begrijpt dat een huis wat tegen zichzelf verdeeld is 
   niet kan bestaan.
Want aan U behoort het koningschap,
U behoort de macht,
U behoort de majesteit,
tot in eeuwigheid
,
   in blijvende verbondenheid met U, de rest verdampt.

   Nog één ding, oh lieve God,
   Zou het mogen zijn dat het gebed ons ernst is, zodat wij kunnen zeggen:

Amen.

(naam bij de redactie bekend)


Voorbeden

Bidden wij op deze zondag voor vrede en rust.
Voor de soldaten in Uruzgan.
Voor de bevolking.
Dat er vrede zij tussen de volken met een islamitische achtergrond
en de mensen met een westers profiel.

Bidden we om vrede op deze zondag
voor de Joden in Israël,
voor de Palestijnen.
Voor de Georgiërs in Georgië.
Voor de Russen.
Voor Noordkoreanen en voor Zuidkoreanen,
dat hun zoektocht naar eenwording vruchtbaar mag zijn.
Trouwe God, maak één wat is verdeeld.

Bidden we om eenheid tussen christenen en kerken.
Voor ons in de gezinnen en in de relaties.
Voor de mensen in onze straat.
Voor ons dorp, onze leefgemeenschappen.
School, werk, buurt, sportvereniging.
Dat er saamhorigheid zij en verdraagzaamheid.
Trouwe God, maak één wat is verdeeld.

Bidden wij om meer waardering voor de ander,
om respect en om bereidheid te dienen.
Geef ieder van ons persoonlijk de kracht om de ander onbevangen onder ogen te komen.
Dat er liefde zij en zachtmoedigheid, inschikkelijkheid en vertrouwen.
Trouwe God, maak één wat is verdeeld.

Bidden wij voor mensen met invloed,
voor de bestuurders in de wereld,
de mensen die waken over financiële reserves,
de mensen die beslissingen nemen over leven en dood van de schepping.
Voor geestelijke leiders in de kerk.
Dat de Geest een ieder mag verlichten,
en hen de genade schenkt om in wijsheid te werken.

Bidden we voor eenzame mensen,
mensen alleen op een kamer, in een huis.
Voor jonge mensen voor wie het ogenschijnlijk allemaal openligt,
en die zich toch zo kwetsbaar weten.
Voor mensen die verlangen naar een beetje aandacht,
en voor mensen die hunkeren naar liefde.
We bidden voor elkaar, trouwe God,
en vertrouwen op uw belofte van heelmaking,
van ruimhartigheid, van liefde, van uw vriendelijke concentratie.
Wij prijzen U. 
Amen.

(naam bij de redactie bekend)