Raad verlengt armoedebeleid

De Raad van Kerken zet zich ook de komende drie jaren in voor bestrijding van armoede en verrijking. Het beleidsplan van de werkgroep Arme Kant van Nederland / Eva voor de periode van 2009 – 2011 is woensdag 10 september unaniem aanvaard.

Hub Crijns, directeur van DISK en Arme Kant, legde uit dat de komende jaren nog meer de analyse op macroniveau een rol moet spelen. Ondernemingen in Nederland zetten zich in om zwarte cijfers te houden. Soms impliceert dit het ontslag van mensen. Deze mensen moeten terugvallen op de overheid. Maar ook die overheid laat zich meer en meer leiden door de principes van het bedrijfsleven en richt zich op zwarte cijfers.

Uit armoedecijfers die de werkgroep in juni presenteerde blijkt dat ongeveer driekwart van de kerken met armen te maken heeft. Zo’n tien procent van de mensen in Nederland kent armoede. Een groeiend aantal daarvan, signaleerden raadsleden met zorg, meldt zich bij de voedselbanken. Het zijn mensen, legde Hub Crijns uit, die bestedingsproblemen hebben, in toenemende mate ook mensen die de hypotheeklasten boven het hoofd groeien en mensen met ‘stapelproblemen’, dat wil zeggen die te maken hebben met tegenslagen op meer terreinen.

De Raad drong er bij de werkgroep op aan in het beleidsplan en andere uitingen meer aandacht te besteden aan de theologische onderbouwing. Zo’n onderbouwing vergroot de herkenbaarheid voor de kerken. Hoe meer de bronnen zijn genoemd, hoe meer profiel het werk binnen de kerken kan krijgen, aldus een van de raadsleden. Ds. Richard Vissinga, voorzitter van DISK, wees er op dat er ieder jaar met biddag en dankdag materiaal verschijnt met bijbelse en theologische diepgang.

Ordinatie
De Raad sprak op 10 september ook indringend over de ordinatie bij het ambt. De beraadsgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap had de Raad een brief gestuurd waarin gevraagd werd om een bezinning op het belang van een ordinatie. Verschillende kerken herkennen elkaar in de oecumene doordat er in hun kerken strikt wordt omgegaan met de wijding voor een ambt. Verschillende leden van de Raad onderstreepten dat belang. Vanuit doopsgezinde hoek werd duidelijk gemaakt dat binnen deze kerken vanuit de doopsgezinde theologie wordt aangesloten bij de verkondiging en bij voorbeeld niet bij de apostolische successie van het ambt. De Syrisch-Orthodoxe Kerk vertelde later dat men in eigen kring onlang 124 meisjes en 94 jongens had gewijd; deze kerk kent een wijding voor talloze functies, variërend van diaken tot cantor. De inhoud van de discussie wordt gebruikt bij een bredere bespreking van het ambt naar aanleiding van een rapportage later.

Voorzitter Henk van Hout, daarachter Hub Crijns, daarachter Richard Vissinga en vervolgens Margriet Gosker
Foto bovenaan: De tranen van God, een kunstwerk opgesteld in de tuin van de Zevendedags-Adventisten bij Huis ter Heide waar de Raad van Kerken in Nederland op 10 september 2008 te gast was.