Droom gezamenlijke renaissance

Bisschop Gerard de Korte droomt van een nieuwe renaissance. Dat zei De Korte bij de inbezitneming van de zetel van het bisdom Groningen Leeuwarden. De Korte is secundus vanuit de Rooms-Katholieke Kerk voor de Raad van Kerken en de oecumene.

De nieuwe bisschop verwees naar de zestiende eeuw. Toen was er een renaissance. Hij zei te hopen dat rooms-katholieken en protestanten samen de bijbel kunnen openen zodat de mensen zonder religieuze achtergrond Christus leren kennen. Hij was blij dat er christenen uit andere kerken aanwezig waren, zoals ds. Gerrit de Fijter van de Protestantse Kerk in Nederland en aartsbisschop Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk. De Korte haalde expliciet de Fijter aan in zijn homilie. De Fijter heeft bij de aanvang als preses van de synode van de PKN gezegd zich te willen inzetten voor de bestrijding van het analfabetisme ten aanzien van het christendom. De Korte ziet daarin een gezamenlijke interesse van diverse denominaties.

De nieuwe bisschop zei verder een bisschop te willen zijn vóór de mensen en een gelovige mét de mensen. Hij noemde zich rechtzinnig en tegelijk iemand die de leer niet wil gebruiken als stok om te slaan, maar als staf om te gaan. Hij nodigde een ieder uit ‘als een spiegel van Gods vriendelijkheid’ te leven. 

In een woord van welkom refereerde minister Ernst Hirsch Ballin aan de renaissance. Hij zei te hopen dat die renaissance zich ook maatschappelijk voltrekt. Als invulling noemde hij onder meer respect voor anderen en solidariteit tussen groepen in de samenleving. Ds. Gerrit de Fijter sprak de nieuwe bisschop toe namens de protestanten. Ook hem waren de woorden over de renaissance opgevallen. Refererend aan de situering van De Korte in de zestiende eeuw zei hij: ‘Dat kan alleen maar betekenen dat het u om de Reformatie gaat’. Hij zei verder niet alleen vooruit te willen kijken, zoals vaak gebeurt in de oecumene. Hij wilde ook terugblikken op de periode van het Nieuwe Testament. De kerken vinden elkaar in het geloof in de gekruisigde en opgestane Heer. Hij onderstreepte dat rooms-katholieken en protestanten niet meer langs elkaar heen leven. Zij zien de verdeeldheid tussen de kerken niet meer als een tragisch gegeven, maar als een schuld, een zonde.

De Korte sprak een kort woord van dank, waarin hij zijn belangrijkste thema’s als bisschop opsomde: bevordering van de geloofscommuncatie, inzet voor de kerk in de samenleving en het stimuleren van de eucharistievieringen. Op dit moment is de helft van de vieringen in het bisdom een viering van woord en gebed. Dat is te pover. Hij wil dat bespreekbaar maken. De Korte memoreerde dat er een groep van negen Colombiaanse priesters wordt verwacht die zich in het pastoraat verdienstelijk wil maken. Mgr. Wim Eijk, de vorige bisschop van Groningen Leeuwarden, die bij de zetelinbezitneming afscheid nam, heeft dat geregeld. Het zal nog een hele inspanning worden om dat project zorgvuldig te laten verlopen.

Op de foto boven: de scheidende bisschop mgr. Wim Eijk en daarachter de nieuwe bisschop Gerard de Korte.

Op de foto onder: de kathedraal in Groningen na afloop van de zetelinbezitname.