Week van Gebed 2009: Tienerdienst

Zorg voor een aantal niet te dikke stokken (takken). Ze moeten te breken zijn. Binddraad. Gong.

Eén in Gods hand

Inleiding
De liturgie voor de week van gebed voor de eenheid van de christenen (van 18 tot en met 25 januari 2009) komt dit jaar uit Korea, dat in twee landen is verdeeld. Toch voelen de christenen zich één volk.
We hebben een aantal elementen uit de viering opgenomen in deze tienerviering.
De brochure met de oecumenische viering is te bestellen bij de Raad van Kerken in Nederland: rvk@raadvankerken.nl.
Deze viering is ook uitgekomen bij t-Klikt, uitgave van tienerdiensten bij de theologische uitgeverij Narratio te Gorinchem te bestellen via www.t-Klinkt.nl of via de e mail t-klikt@kinderdienst.nl

Opening
Driemaal luidt een gong, om het begin van de dienst aan te geven.

Als je wilt onderstrepen dat deze liturgie uit de Koreaanse kerken komt, kan in het Koreaans gezegd worden:
Kadja Heemang-e dju-nim-kke – dat betekent: Laten we komen tot God die onze hoop is.

Aansteken van de kaars
Speel tijdens het aansteken van de kaars een lied bv. uit Taizé

Stilte

Verhaal en/of demonstratie
Lees het verhaal ‘Samen sterk’ uit Verhalen om nooit te vergeten van Baukje Offringa ( uitg. Meinema, Zoetermeer).
Een tak is gemakkelijk te breken, maar samengebonden lukt dat niet meer. Samen ben je sterker dan alleen.

Demonstreer dat aan de hand van de stokken.

Bedenk met elkaar wat er allemaal gescheiden kan worden. Schrijf dat op stickers en plak die op de houten stokken.

Lezing (naar Ezechiël 37:15-24a)
We horen het visioen van de profeet Ezechiël over twee losse stukken hout die tot één worden in Gods hand.

Ezechiël zegt:

Zien jullie deze twee stukken hout?

Die twee stukken hout stellen ons land voor
dat uit elkaar gevallen is.
We willen niet meer met elkaar omgaan
en dat vind ik heel erg.
Dat kan eigenlijk niet,
dat moet anders.
Het ene stuk hout is het gedeelte rond Jeruzalem,
de provincie Juda
en het andere stuk stelt het noorden van het land voor.
Die twee delen van het land waren vroeger bij elkaar,
maar nu willen ze niets met elkaar te maken hebben.
Dat komt doordat er in het noorden van het land
vreemde mensen zijn komen wonen
en daar willen die in het zuiden niets mee te maken hebben.

Ik leg die twee stukken op elkaar
om te laten zien dat we eigenlijk
bij elkaar horen.

We zullen weer één volk worden
want we horen bij elkaar.
Wij zullen vertrouwen op
de Eeuwige die ons elke keer
weer bevrijdt en een nieuwe kans geeft.

Onze nieuwe koning zal als een herder zijn
zoals koning David vroeger was. 
Wij zullen één kudde zijn
en in vrede met elkaar leven.

Daar ben ik heilig van overtuigd!

Naar aanleiding van de lezing:
Stelling
Het is niet goed dat er zoveel verschillende christelijke kerken zijn.
Geef iedereen een groen en een rood papiertje. Wie voor is steekt het groene papiertje omhoog, wie tegen is het rode en wie geen mening heeft of twijfelt doet niets.
Wissel met elkaar van gedachten. 

Symbolische handeling
De houten stokken worden tot een kruis samen gebonden als een teken dat de Eeuwige ons bijeen houdt in zijn hand.
Leg of zet het kruis bij de kaars.

Tip:
Het kruis kan later een plaats krijgen in de kerkruimte of aan het eind van de viering binnen gedragen worden.

Voorbede
Ga rond de kaars en het kruis staan.

Gebed
Bidden wij voor onze plaatselijke christelijke gemeenschappen,
onze kerken en oecumenische groepen.
Voor degenen die hier aanwezig zijn
en voor hen die hier vandaag niet konden zijn.
Heer, vergeef onze onverschilligheid tegenover elkaar
en genees de wonden die ons
van elkaar gescheiden houden.
Maak één wat is verdeeld.
Geef ieder van ons de kracht om verder te gaan op de weg
naar de eenheid die u voor ogen staat.

Laten wij bidden voor al die landen en gemeenschappen
die gescheiden zijn door interne conflicten.
We denken daarbij in het bijzonder aan Noord- en Zuid-Korea,
dat hun zoektocht naar eenwording zal lukken.

Danken wij voor al de mensen die door u geïnspireerd
een belangrijke plaats innemen in ons geloofsleven
en voor allen die uw vergevensgezindheid en liefde uitstralen.
Dat wij door hen geïnspireerd in hun voetsporen treden. 

Muziek

Zegen
De Heer zegene en behoede ons.
De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.
a. Amen.