Voorbeelden van gebed

Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Lofprijzing

Hoe groot is Uw liefde, trouwe God,
hoe kostelijk Uw betrokkenheid bij ons mensen,
hoe dierbaar Uw woord
en Uw licht over ons leven.
Wij prijzen U, Here, onze God,
God van Abraham, Isaäk en Israël,
God van de kerk.

Wij prijzen U om uw weldaden aan ons bewezen,
om uw Geest,
die ons vernieuwt en levend maakt.
In Uw licht zien we het licht.
In U herkennen we het Woord van leven
en de liefde van de verbondenheid.
Wij danken U voor dat kostbare geschenk.

Amen

(Klaas van der Kamp, Amersfoort)

Voorbede

Liefdevolle God,
wij spreken U aan op Uw liefde voor de wereld.
Wij doen U voorbede voor de volkeren,
dat ze zich niet als kolos tegenover elkaar verheffen.
Voor hen die ons regeren, bidden we,
voor mensen met macht
en grote verantwoordelijkheden.
We vragen om wijsheid,
en om de wil gerechtigheid te oefenen.
Wij bidden U om vrede.

Voor verstaanbaarheid tussen levensbeschouwingen, bidden we
om menselijke verhoudingen
en loyale betrokkenheid op elkaar.
Voor Uw kostbare Schepping, bidden we,
om liefde bij ons voor wat bloeit en voor wat leeft.
We vragen om het vermogen te rusten
en tot rust te laten komen.
Zo zingen we tot U:…

Wij bidden, U, trouwe God,
voor zieken en eenzamen,
voor mensen die zorg missen,
voor vermoeiden en stervenden,
voor rouwenden en armen,
voor mensen die als vreemdeling een stempel krijgen opgelegd,
voor mensen met een andere levensovertuiging.

Wij bidden U,
om kracht van leven,
om bemoediging en aandacht,
om zorg en ontkramping,
om tijd en het vermogen tijd te nemen.
om gevoeligheid voor elkaar.
Zo zingen we tot U: …

Wij bidden, U trouwe God,
voor kerken en geloofsgemeenschappen in ons land,
voor jonge gelovigen in de aanloop van het leven,
voor mensen die zich overgeven aan oude vertrouwde vormen,
voor priesters, dominees, pastorale werkers,
ambtsdragers, vrijwilligers, werkers in de wijngaard,
voor een ieder die werkt met de wil gerechtigheid te oefenen.
Geef de menselijke maat.
Zo zingen we tot U:…

Wij bidden U voor elkaar:
Vernieuw ons samenleven,
dat we in loyaliteit groeien,
dat Uw Geest ons in eenheid bemoedige.

Amen

(Klaas van der Kamp, Amersfoort)