Statement Jongerengedelegeerden

Statement van de jongerengedelegeerden van heel Europa aan de 3e Europese Oecumenische Assemblee (EEA3) die men overeengekomen is tijdens de bijeenkost van jongerengedelegeerden van 27 tot 30 juli 2007, St. Maurice, Zwitserland, en tijdens de sessie van de jongerengedelegeerden op de EEA3 op 5 september 2007.


De jonge oikoumene staat voor de levende vernieuwing van het conciliaire proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. De resultaten van EEA2 moeten worden uitgevoerd en er moet verder over worden gereflecteerd tijdens de EEA3 met de Charta Oecumenica als basis. Daarom bevelen wij de volgende verplichtingen aan aan de gedelegeerden.

Eenheid
Eenheid betekent niet eenvormigheid, maar kan bestaan als eenheid in verscheidenheid. We verplichten onszelf ertoe andere denominaties en tradities tegemoet te treden met open geest en hart. Een voorbeeld is de Oecumenische Jongeren Beweging, die jongeren van alle denominaties in de navolging van Christus verenigt. Deze jonge vrouwen en mannen zijn niet de toekomst van de kerken, maar nu al tegenwoordig/hun tegenwoordigheid.

Spiritualiteit
We erkennen spiritualiteit als uitdrukking van geloof in al zijn verscheidenheid. We verplichten onszelf ertoe een open dialoog van gelijkwaardige partners aan te gaan met respect voor spiritualiteit, waarbij we rekening houden dat niet alleen voor jongeren de verscheidenheid aan spiritueel leven een belangrijke zuil van geloof is.

Getuigenis
We vragen de kerken op te houden met hun onderlinge competitie en te beginnen met het werkelijk beleven van het evangelie. Want we getuigen niet van de machtsstrijd van onze kerken maar van Christus. We leggen onszelf erop toe ons niet te concentreren op de tegenstelling tussen verbaal en non-verbaal getuigenis: handelen en spreken zouden hand in hand moeten gaan.

Europa
Ieder mens is geschapen door God en heeft als zodanig waardigheid en waarde. Daarom staan we erop dat de Europese kerken zich oprichten voor de bescherming van de mensenrechten. Dit is de basis voor het vormgeven van Europa in overeenstemming met de behoeften van de mensen/het volk.

Migratie
Migratie is een feit dat moet worden erkend en tegemoet getreden vanuit het idee van menselijke waardigheid, gastvrijheid en het recht op vrij verkeer. Maar mobiliteit en vrij verkeer zijn een privilege gebleven van mensen uit EU-landen. We zetten ons in tegen de barrières (restricties van visa, sociale verschillen en financiële beperkingen) voor mensen uit EU-landen en niet-EU-landen en we zetten ons er voor in een gelijkwaardige, oecumenische en Europese dialoog mogelijk te maken.

Religies
De verscheidenheid van religies is het naast elkaar bestaan van mensen in Europa gaan karakteriseren. We verplichten ons ertoe om Sibiu als een startpunt te nemen van een vernieuwde interreligieuze dialoog. De uitkomst van dit proces zal worden gemarkeerd door een gezamenlijke verklaring die lijkt op de Charta Oecumenica.

Schepping
God is de schepper van de wereld waarin wij leven en deel van uitmaken. Maar in plaats van verantwoordelijk te leven – vanwege een onbestendige levensstijl – dragen we bij aan desastreuze milieuontwikkelingen, zoals klimaatverandering. We verplichten onszelf ertoe om onze levensstijl te heroverwegen in overeenstemming met het bijbelse getuigenis. Dit moet worden gedaan met concrete stappen, zoals het kopen van fair-tradeproducten, gebruiken van duurzame energie, terugdringen van onze CO² uitstoot en veranderen van ons consumptiepatroon naar een duurzaam scenario.

Vrede
Vrede is niet een simpele term – maar kan worden beleefd op persoonlijk niveau, op het niveau van de kerk en in relatie tot andere kerken en regeringen. Vrede is in de eerste plaats een persoonlijke houding: als onze ziel niet vol vrede is, kunnen we geen vrede sluiten met anderen. We verplichten onszelf ertoe de stille steun aan de wapenhandel te adresseren en tot een voortdurende lobby tegen bedrijven die wapens produceren. Als tegenhanger van een Europees Militair Agentschap eisen wij de oprichting van een Europees Vredesagentschap.

Rechtvaardigheid
Als onderdeel van de samenleving zijn kerken ook onderdeel van de systemen van ongerechtigheid. We verplichten onszelf de eisen en behoeften van onze naasten aan meer rechtvaardigheid over heel de wereld te adresseren, en luid te pleiten tegen onderdrukkende migratiepolitiek en de suprematie van de geïndustrialiseerde landen in de interactie op wereldschaal, en gelijke kansen op scholing voor iedere man en vrouw als fundament van emancipatie te bevorderen.

We benadrukken waarachtig te streven naar en te werken aan de follow-up en uitvoering van deze afspraken als een verplichting aan onszelf, de gedelegeerden van de EEA3 en de besluitorganen van de kerken. Dit vertegenwoordigt niet alleen de voorwaarde voor de motivatie en het verdere werk van jonge oecumenici, maar markeert de geloofwaardigheid van de oecumenische beweging.

vertaling Ward Kint