Oecumenische Bezinning: beschrijving nummers 23 t/m 30

Van genade en vernieuwing; de uitdaging van de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Brazilië
2005, nr. 30

De komende assemblee van de Wereldraad van Kerken is cruciaal voor de oecumenische beweging. “In Porto Alegre zal het definitief niet meer gaan over wie erbij horen en wie niet, maar over wat de rol van de Wereldraad is in de wereldwijde oecumenische beweging en welke rol de Wereldraad op zich neemt in het hele proces van globalisering.” Dat schrijft ds. Wies Houweling – lid van het algemeen bestuur van de Wereldraad – in het nieuwste nummer van Oecumenische Bezinning, een uitgave van de Raad van Kerken in Nederland. Het themanummer is in zijn geheel gewijd aan de Assemblee van Porto Alegre (Brazilië), die van 14 – 23 februari a.s. bijeenkomt.

Verschillende auteurs uit de lidkerken van de Raad van Kerken laten in het themanummer hun licht schijnen over de verschillende onderwerpen van de komende Assemblee. Met de uitgave wil de Raad een bijdrage leveren aan de voorbereiding van de kerken op de Assemblee.

Naast een bezinning op het centrale thema ( God, in uw genade, vernieuw de wereld ) bevat de uitgave bijdragen over enkele belangrijke onderwerpen die op de komende assemblee aan de orde zullen komen, zoals de plaats van religie in een geseculariseerde samenleving, globalisering en economische gerechtigheid, en het Decennium tegen geweld.

De uitgave bevat verder materiaal voor gebruik in plaatselijke raden van kerken, gemeenten en parochties, waaronder een bewerking van één van de centrale bijbelstudies van de Assemblee en het lied van de Assemblee. Ook zijn aan de meeste hoofdstukken gespreksvragen toegevoegd.

Volgens algemeen secretaris van de Raad van Kerken, Ineke Bakker, zijn assemblees van de Wereldraad van Kerken “mijlpalen in de geschiedenis van de oecumenische beweging wereldwijd”, zo schrijft zij in het voorwoord. “Wie terugkijkt op de voorbije assemblees, ziet hoe deze vaak de agenda van de kerken in de volgende jaren hebben bepaald. Daarmee zijn assemblees niet alleen interessant voor de mensen die ernaartoe gaan, als gedelegeerde of bezoeker, maar zeker ook voor ieder die benieuwd is naar de agenda van de kerken wereldwijd.”

De Wereldraad van Kerken is een gemeenschap van op dit moment 347 kerken, in 120 landen in alle continenten. De Rooms-Katholiek Kerk maakt geen deel uit van de Wereldraad, maar op verschillende terreinen wordt intensief samengewerkt.

De Assemblee in Porto Alegre is de 9e algemene vergadering van de lidkerken sinds de oprichting van de Wereldraad in Amsterdam, 1948. De Assemblee wordt voorbereid door de Braziliaanse lidkerken van de Wereldraad en de Raad van Kerken in Brazilië. Ook de Rooms Katholieke Kerk in Brazilië is daar lid van.

Prijs: € 5,50 (excl. portokosten)


Uit op Zin. Over De Nieuwe Bijbelvertaling en de oecumene
2005, nr. 29

In de reeks Oecumenische Bezinning is onder bovengenoemde titel onlangs ook een speciaal Kerkendagnummer verschenen ter voorbereiding op de vierde landelijke Kerkendag op 23 april in de IJsselhallen in Zwolle onder het motto Uit op Zin. In de brochure Uit op Zin komen drie sleutelfiguren aan het woord die betrokken waren bij de uitgave en presentatie van De Nieuwe Bijbelvertaling. Zij blikken terug op het succes van de eerste maanden, waarin al 400.000 exemplaren werden verkocht. De voorzitter van het bijbelvertaalproject, Sijbolt Noorda, geeft echter aan dat het nog veel te vroeg is om een serieus antwoord te geven op de vraag of de NBV haar doel heeft bereikt. Hij pleit voor het zoeken van ‘handlangers’ die de bijbelverspreiding op lokaal niveau ter hand kunnen nemen. In de brochure staan dan ook verschillende voorbeelden van activiteiten en materiaal waarmee lokale groepen, maar ook individuele lezers aan het werk kunnen, onder het motto Een nieuwe bijbel – en dan? Speci-ale aandacht is er ook voor het bijbelgebruik door jongeren en door migranten. Aan het slot van de brochure zijn suggesties opgenomen voor een viering die ter voorbereiding op de Kerkendag – of ook erna – gehouden kan worden. Tussen de hoofdstukken staan onder de kopjes ‘Dat vind ik nou prachtig!’ en ‘Dat vind ik nou jammer’ enthousiaste of kritische reacties op De Nieuwe Bijbelvertaling.

Prijs € 4,50 (excl. portokosten)


Oecumene ondernemen; handreiking voor beginnende en herstartende lokale raden van kerken
2005, nr. 28

Om beginnende en herstartende lokale raden van kerken te ondersteunen heeft de Raad van Kerken in Nederland een handreiking met adviezen uitgegeven. Naast tips voor de oprichting of doorstart van een lokale raad van kerken geeft de brochure ook een overzicht van mogelijke activiteiten die plaatselijke kerken gezamenlijk kunnen ondernemen. De brochure geeft verder adviezen over besluitvorming, communicatie en beleid van een plaatselijke raad van kerken. De handreiking benadrukt ook de praktische voordelen van samenwerking in een raad van kerken. “We leven in een tijd waarin de meeste kerken in ons land krimpen en hun beschikbare menskracht afneemt. Door samen te werken groeien er initiatieven die groter en vaak effectiever zijn dan wat gemeenten of parochies in hun eentje kunnen bereiken.” Oecumene ondernemen is geschreven door drs. Irina Ose, tot dit jaar beleidsmedewerkster bij de Raad van Kerken. Zij heeft onder andere onderzoek gedaan naar het functioneren van lokale raden van kerken. De nu gepubliceerde handreiking is op die ervaringen gebaseerd.

Prijs € 4,50 (excl. portokosten) 


Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Jezus Christus in de dialoog
2004, nr. 27

Christenen vinden het vaak moeilijk om in gesprekken met andersgelovigen op een duidelijke manier over de betekenis van Jezus Christus te spreken, als kern van het christelijk geloof. In het nieuwste nummer van Oecumenische Bezinning geeft de Raad van Kerken in Nederland een handreiking aan raden van kerken, parochies en gemeenten om hier op een zinvolle wijze mee om te gaan. De brochure gebruikt daarvoor vijf beelden (Jezus als leraar, profeet, Mensenzoon, verzoener, koning), die christenen kunnen helpen om op een voor andersgelovigen aansprekende manier te kunnen vertellen over Jezus.
 
Volgens algemeen secretaris van de Raad van Kerken, Ineke Bakker, kan het themanummer van Oecumenische Bezinning een zinvolle bijdrage leveren aan de ontmoeting van christenen met andersgelovigen.Na de moord op Theo van Gogh wordt van allerlei kanten aangedrongen op meer interreligieuze dialoog. Gelukkig hebben vele lokale raden van kerken, gemeenten en parochies daar vaak al ervaring mee. Maar de ervaring leert ook dat die dialoog – zeker als die verder gaat dan een eerste oppervlakkige kennismaking – lang niet altijd eenvoudig is. Het belang van deze brochure is dan ook dat die christenen helpt om het gesprek met moslims en aanhangers van andere religies beter voorbereid te voeren.”

Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Jezus Christus in de dialoog, 2004, nr. 27 in de reeks Oecumenische Bezinning, een uitgave van de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting van de Raad van Kerken in Nederland. De uitgave bevat gespreksvragen en een literatuurlijst.

Prijs: € 3,25 (excl. portokosten) 


Overtuigd tolerant, een bijdrage aan de bezinning over tolerantie
2004, nr. 26

Wat kunnen kerken bijdragen aan het maatschappelijk debat en de persoonlijke bezinning over tolerantie? Voor sommigen zijn de kerken toonbeelden van intolerantie en niet in staat iets zinnigs over verdraagzaamheid te melden. Voor anderen hebben de kerken juist veel concrete ervaring met tolerantie. Het huidig debat over tolerantie motiveerde de Raad van Kerken in Nederland tot publicatie van de brochure ‘OVERTUIGD TOLERANT. Een bijdrage aan de bezinning over tolerantie’.

In ‘Overtuigd tolerant’ wordt duidelijk gemaakt wat tolerantie wel en niet is. Misvattingen over tolerantie worden uit de weg geruimd. Tolerantie is niet hetzelfde als gedogen, onverschillig naast elkaar leven of het streven naar een eenheidsworst. Bij passieve tolerantie gaat het erom dat mensen fatsoenlijk met elkaar omgaan, zonder het gedrag en de opvattingen van anderen te verketteren of onmogelijk te maken. Dat is heel wat in onze samenleving, maar de brochure zelf pleit voor meer: actieve tolerantie als aandachtige ontmoeting met de ander.

De brochure geeft vier argumenten voor tolerantie. De concrete invulling van deze argumenten (vrijheid, democratie, waarheid en pragmatisme) is bepalend voor hoe tolerantie in de praktijk wordt gebracht. Die invullingen worden echter zelf weer mede bepaald door onderliggende religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen. Deze blijven in het debat vaak buiten beschouwing: reden waarom veel discussies over tolerantie vaak vruchteloos blijven.

Aan de hand van een verkenning van hoe in vier kerkelijke tradities (remonstrants, rooms-katholiek, doopsgezind en die van de Protestantse Kerk in Nederland) over tolerantie gedacht wordt, wordt het belang van de religieuze en levensbeschouwelijke dimensie geïllustreerd. De dialoog tussen die tradities leert hoe belangrijk de historische en maatschappelijke context is. Ook komen drie spanningsvelden naar voren: vrijheid en verbondenheid, een absolute en relatieve waarheidsopvatting, en de verhouding tussen kerk, staat en individu. ‘Overtuigd tolerant’ is een warm pleidooi om bij de bezinning op tolerantie de levensbeschouwelijke en religieuze dimensie niet te vergeten.

De brochure ‘Overtuigd tolerant’ is de eerste publicatie van de beraadgroep Ethische vragen van de Raad van Kerken in Nederland. Voor gebruik in groepen zijn suggesties opgenomen. 

Prijs: € 4,- (excl. portokosten)


Samen vieren met mensen van andere religies
2003, nr. 25

De Raad van Kerken wil met deze brochure het gesprek onder christenen op gang brengen over de vraag hoe men samen met andersgelovigen kan vieren. Er staan handreikingen in voor degenen die een gezamenlijke viering willen organiseren, maar ook een christelijke viering met daarin opgenomen een moment voor een andere traditie is een mogelijkheid. Waar liggen de mogelijkheden en grenzen van dit samen vieren, hoe verhoudt het vieren met mensen van andere religies zich tot je eigen geloof, wat vier je eigenlijk samen, hoe organiseer je een viering. Het zijn vragen voor bezinning en gesprek, onderling, maar ook met vertegenwoordigers van andere tradities. De brochure wil lokale raden van kerken, parochies en gemeenten behulpzaam zijn bij deze vragen.

Prijs: € 3,00 (excl. portokosten)


Gerechtigheid – Het hart van duurzaamheid; een oecumenische bijdrage na ‘Johannesburg’
2002, nr. 24

Deze brochure verscheen naar aanleiding van de VN-Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg. Aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van tien jaar milieu en ontwikkeling: van Rio de Janeiro naar Johannesburg, aan de uitkomsten van Johannesburg en hoe een en ander te vertalen naar de situatie in Nederland. De uitgave gaat ook in op de rol van de kerken in relatie tot een duurzame samenleving. Wat hebben de kerken gezegd in het verleden, in het kader van de Wereldtop in Johannesburg en welke uitdagingen liggen er in de toekomst? Het gaat om de noodzaak de zorg voor de schepping te combineren met economische, sociale en culturele gerechtigheid tussen mensen hier en nu, en voor toekomstige generaties. Duurzame ontwikkeling vormgeven vraagt de inspanning van regeringen, organisaties, bedrijven, maar ook van kerken, en mensen persoonlijk. Lokaal ligt er een uitdaging voor raden van kerken, kerk-en-milieugroepen e.a., al dan niet samen met andere plaatselijke groepen, bij te dragen aan de lokale strategie voor duurzame ontwikkeling.

Prijs: € 2,50 (excl. portokosten)


Economie in dienst van leven
2002, nr. 23

De Raad van Kerken in Nederland is gastheer voor een ontmoeting tussen kerken en christenen uit geheel West-Europa van 15 – 20 juni a.s. in Soesterberg. Gesproken zal worden over de oorzaken van de problemen in ontwikkelingslanden, wat globalisering is en welke rol geld daarin speelt. Maar ook over de vraag wat deze problemen nu met geloof te maken hebben. Gezamenlijk zal gewerkt worden aan het uitzetten van nieuwe wegen om te komen tot een rechtvaardige wereld.

Van de kerken en oecumenische bewegingen wordt verwacht dat ze de internationale structuren op het gebied van geld en economie toetsen aan de eis van gerechtigheid. Maar ook dat ze de rol van de christenen in de rijkere landen aan een kritische toets onderwerpen. Daar hebben namelijk kerken uit het Oosten en het Zuiden met zoveel woorden om gevraagd.

De Nederlandse organisatoren van de consultatie hebben over de vragen die daar besproken zullen worden een brochure vervaardigd die uitgekomen is in de serie Oecumenische Bezinning onder de titel Economie in dienst van leven.

Prijs: € 2,25 euro (excl. porto)