Raad vraagt om onderzoek misstanden opvang asielzoekers

De Raad van Kerken in Nederland ontvangt uit zijn lidkerken signalen dat het aantal situaties waarin (uitgeprocedeerde) asielzoekers en vluchtelingen een inhumane behandeling ten deel valt structureel is toegenomen. Dat schrijft de Raad in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Vreemdelingenzaken. De Raad vraagt de Kamercommissie om een onderzoek te starten naar de verslechterde situatie en zo spoedig mogelijk een einde te (laten) maken aan mogelijke misstanden.

In de afgelopen maanden heeft de Raad signalen ontvangen van vrijwilligers die vanuit de aangesloten kerken betrokken zijn bij de zorg voor in Nederland verblijvende vreemdelingen dat de situatie voor asielzoekers en vluchtelingen in ons land verslechtert. “Konden we enkele jaren geleden misschien nog stellen dat het om incidenten ging, nu moeten we vaststellen dat inhumane situaties en meldingen hierover een structureel karakter lijken te krijgen”, aldus algemeen secretaris Ineke Bakker van de Raad van Kerken in Nederland.

De Raad van Kerken noemt vier punten waarop de huidige opvang te kort lijkt te schieten en er sprake is van inhumane situaties:

  • het op straat zetten van ernstig zieke mensen, waaronder psychiatrisch patiënten
  • de situatie in de detentie- en uitzetcentra; waaronder het opsluiten van kinderen. Zo is er een geval bekend van een kind van vijf jaar dat al 57 dagen in uitzetcentrum Zestienhoven verblijft, terwijl dit beslist geen geschikte plaats is voor een kind.
  • het verdwijnen van kinderen uit asielzoekerscentra
  • toenemende zelfdoding onder (uitgeprocedeerde) asielzoekers.

In de brief aan de Vaste Kamercommissie van Justitie en Vreemdelingenzaken geeft de Raad een uitgebreide toelichting op de vier hoofdpunten van zorg. De Raad vraagt de Vaste Kamercommissie nader onderzoek te (laten) doen, opdat snel een einde kan komen aan mogelijk inhumane situaties. “Van onze kant proberen de kerken zoveel als binnen onze mogelijkheden ligt, hulp te bieden in situaties van acute nood en steun te bieden aan mensen in asielzoekerscentra en detentiecentra, voor zover dit wordt toegestaan”, zo geeft Ineke Bakker aan.

De Raad van Kerken in Nederland, en in het bijzonder zijn projectgroep Vluchtelingen, houdt zich sinds lang bezig met vragen rond het asielbeleid. Dat gebeurt mede omdat vele vrijwilligers uit lokale kerkelijke gemeenschappen actief betrokken zijn bij de opvang van asielzoekers en de integratie van nieuwkomers. Dankzij dit uitgebreide netwerk van vrijwilligers en professionele ondersteuners heeft de Raad toegang tot informatie over ontwikkelingen en problemen die zich voordoen bij de opvang.

Brief aan de vaste kamercommissie (Word-document)>>>