Raad van Kerken in Nederland

Oktober | Kerk als financieel geweten

De kerk zou in de kredietcrisis meer naar buiten mogen treden. Dat was één van de prominente geluiden in Drachten tijdens een toerustingsavond van de Raad van Kerken over het thema 'De kerk relevant voor de samenleving?'

Verschillende deelnemers stelden op dinsdag 14 oktober dat ze bij de buitelingen in de bankwereld het kerkelijk geluid hadden gemist. Ds. Klaas van der Kamp, inleider in Drachten, wees er op dat het thema van geld, verdeling van geld en beheer van geld al lang op de agenda van de kerken staat. De kerken in Emmeloord waren actief afgelopen zomer in een poging mensen vakantiegeld te laten delen met kansarmen die geen uitzicht hebben op vrij-af. Zo zijn er meer voorbeelden van kerken te noemen. De bezinning loopt ook al langer met onder meer bijdragen van Grandia, Goudswaard en Wijffels. Kees de Kruijk van de Raad van Kerken noemde het belangrijk om naar de achtergronden van de crisis te vragen om je daar als kerken op te bezinnen. Illustratief is in dit verband het bijbelboek Deuteronomium waar het advies wordt gegeven om geen rente te vragen van de behoeftige volksgenoot en bij het belenen van een jas deze in ieder geval voor de avond terug te geven, zodat de arme de jas als deken kan gebruiken om zich te warmen.

Van der Kamp meende dat het spannend wordt wat de samenleving aan conclusies trekt uit de financiële crisis. Vooral na de val van de Berlijnse Muur in 1989 is er een superioriteitsgevoel ontstaan in het westen. Dat gevoel is aangetast bij de val van de Twin Towers en nu is er opnieuw een signaal dat het westerse systeem niet zaligmakend is. Van der Kamp zei dat zoiets in kerkelijke termen om bekering vraagt en de introductie van een andere levensstijl.

De bezoekers in Drachten reageerden verder op de verschuivingen in de Nederlandse samenleving. Ze spraken indringend over de noodzaak om als moslims en christenen in loyaliteit samen te leven. Van der Kamp stelde dat de oecumene een transitieperiode doormaakt. Na een tijdlang de droom centraal te hebben gehad pleitte hij voor een inzet op het opbouwen van de oecumene door per jaar concrete doelen te stellen, regelmatig contact te hebben met kerkenraden en parochiebestuur en daarbij als kerken onderling gastvrijheid te betonen.