Enqueteformulier

De Raad van Kerken heeft bij de bespreking van 'beleving van eucharistie en avondmaal' een enquete uitgezet, die meer dan 600 keer is ingevuld. De gegevens zijn verwerkt en meegenomen in het tijdschrift dat in het kader van dit project is / wordt uitgebracht. De vragen staan hieronder. U kunt ze ook gebruiken als u zelf met een groep werkt en de leden de vragen laat invullen. U kunt de resultaten ter plekke vergelijken of eerst mee naar huis nemen en een volgende keer ietwat geclusterd bespreken.

ENQUETE

1.

Kunt u zich voor de geest halen welk onderdeel van een recente viering van het avondmaal / eucharistie u het meest getroffen heeft? (graag toelichten)
 
……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

.


2.
Denkt u dat er elementen zijn in de viering van eucharistie / avondmaal die tegenwoordig anders liggen in uw eigen geloofsgemeenschap dan vroeger? Hoe waardeert u deze veranderingen?

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

 

 
3. Geef met een kruisje in een vakje aan in hoeverre u de elementen die genoemd worden voor uw persoonlijk geloof herkent als:
 ‘absoluut niet herkenbaar’ – ‘enigszins herkenbaar’ – ‘herkenbaar’ – ‘zeer herkenbaar’
 
Eucharistie/avondmaal als:          abs.niet h.  enigszins h.  herkenbaar  zeer herk.
Dankzegging aan de Vader    
Gedachtenis van Christus    
Aanroeping van de heilige Geest    
Gemeenschap van de gelovigen    
Maaltijd van het Koninkrijk    
Andere, nl …………………………………    


4. U ziet hieronder onderdelen die (kunnen) voorkomen in de liturgie van eucharistie / avondmaal. Omcirkel tenminste drie onderdelen en maximaal zes onderdelen die voor uw persoonlijke beleving bij het sacrament belangrijk zijn.  

a. – als we de lof van God zingen;
b. – als we schuldbelijden en vergeving van zonden ontvangen;
c. – als we de bijbel lezen
d. – als we luisteren naar uitleg van Gods woord;
e. – als we het geloof belijden (credo);
f. – als we bidden voor de kerk
g. – als we bidden voor de wereld;
h. – als we zien hoe brood en wijn gereed gemaakt worden;
i. – als we God danken voor de wonderen van schepping, verlossing en heiliging;
j. – als we instellingswoorden horen uit het nieuwe testament;
k. – als we denken aan lijden, sterven en dood;
l. – als we denken aan verlossing, opstanding, hemelvaart en pinksteren;
m. – als we geld geven voor de diaconie;
n. – als we de heilige Geest aanroepen over de gemeenschap en over de gaven;
o. – als we de heilige Geest aanroepen over brood en wijn;
p. – als we ons toewijden aan God;
q. – als we verwijzen naar de gemeenschap der heiligen;
r. – als we bidden om de wederkomst en het zichtbaar worden van zijn Koninkrijk;
s. – als we als gemeenschap ons Amen verwoorden;
t. – als we het gebed van de Heer bidden;
u. – als we de vredeskus geven als teken van verzoening en vrede;
v. – als we het brood breken;
w. – als we eten en drinken in gemeenschap met Christus
x. – als we eten en drinken in gemeenschap met ieder lid van de kerk;
y. – als we een zending ontvangen voor de wereld;
z. – als we de zegen en een wegzending ontvangen;
aa. – andere, nl………………………………………
 
5. Persoonlijke gegevens
a. Van welk kerkgenootschap bent u lid? ………………………………..
b. Wat is uw leeftijd?  …………………………………………………….
c. Ben u man of vrouw? Man / vrouw (doorstrepen wat niet van toepassing is)
d. Bent u ambtsdrager? Ja/nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl