Van de Streek spreekt voor Europese politici over dreiging populisme

De apostel Paulus wijst de gemeente van Efeze op de waarden van waarheid, gerechtigheid en vrede (hoofdstuk 6). Deze waarden liggen in Europa in toenemende mate onder vuur. Drs. Hillie van de Streek wees Europese politici daarop namens de CEC, de Europese Kerkenconferentie, tijdens een dialoogbijeenkomst op 13 februari 2024 in het Europese Parlement. 

Hillie was als voormalig interim secretaris van de Nederlandse Raad van Kerken en als ervaren Europees politica gevraagd namens de kerken een bijdrage te leveren aan het seminar. Ze ging in op de belangrijkste dreiging voor de Europese democratie met het oog op de Europese verkiezingen in 2024; het populisme. Ze refereerde daarbij aan de verkiezingsuitslag in Nederland van november, waar de PVV de grootste partij werd. De kerken hebben om een gesprek gevraagd over de fundamentele waarden van vrijheid en democratie, maar een brief van de Raad van Kerken bleef onbeantwoord. 

Duidelijke lijn van de Evangelische Kirche

Hillie van de Streek wees op elementaire waarden als ‘waarheid, gerechtigheid en vrede’. De waarheid wordt steeds vaker ter discussie gesteld in nep-waarheid. De gerechtigheid komt onder druk onder meer in de ruimte voor minderheden. En de vrede heeft het te verduren in groeiende polarisatie. Hillie van de Streek, verbonden aan de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Nederland, noemde de duidelijke keuze van de Duitse Evangelische Kirche als lichtend voorbeeld. De kerk heeft een website geopend over de groei van populistische partijen en analyseert in kritische zin de waarden die van belang zijn. 

Hillie van de Streek, die in het verleden drie keer enkele maanden fungeerde als interim secretaris van de Nederlandse Raad van Kerken, liet zich kritisch uit over het citeren van christelijk-joodse bronnen als basis voor de identiteit van Europa. Ze noemde eerdere rapportages van de CEC waarin ook wordt gewezen op ‘instrumentalisering’ van de bronnen ten dienste van eigen nationalistische en exclusieve standpunten. 

Hillie benadrukte het belang van de Europese verkiezingen van 2024 (6 tot 9 juni), en de rol van kerken bij het aanpakken van hedendaagse uitdagingen en het stimuleren van kiezersbetrokkenheid.

Het dialooggesprek met kerken, religieuze gemeenschappen en filosofische en niet-confessionele organisaties vond plaats op 13 februari 2024 in het Europees Parlement, Brussel. De bijeenkomst werd georganiseerd door EP-lid Othmar Karas, eerste vicevoorzitter van het Europees Parlement, verantwoordelijk voor de implementatie van artikel 17 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 

Hillie van de Streek sprak haar waardering uit voor de Artikel 17-dialoog (3) van het Verdrag van Lissabon, die een open, transparante en regelmatige dialoog met kerken en religieuze organisaties garandeert. “Als Europese kerken moeten ook wij de betrokkenheid van kiezers aanmoedigen door een duidelijk standpunt in te nemen. We moeten onze kerkleden en gelovige mensen oproepen om op een partij te stemmen die onze fundamentele Europese waarden verdedigt, zoals opgesomd in artikel 2 van het Verdrag.”

Profetie

Hillie van de Streek vervolgde met te zeggen dat kerkelijke denominaties op nationaal en internationaal niveau geroepen zijn om een ​​profetische stem te laten klinken. “Met ‘profetie’ bedoelen we dat de kerk zich moet uitspreken. De boodschap van het evangelie is er een van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.”

Het seminar bevatte gevarieerde reflecties over het belang van de Artikel 17-dialoog voor het vergroten van het bewustzijn tegen desinformatie en buitenlandse inmenging enerzijds, en voor het bereiken van een hoge opkomst bij de Europese verkiezingen van 2024 anderzijds. Deelnemers bespraken onderwerpen die verband hielden met nepnieuws, desinformatie en complottheorieën, en hoe deze onze samenleving en democratieën teisteren.

Er is een programmatische verbondenheid van de Europese Kerkenconferentie met de Nederlandse Raad van Kerken. Enkele kerken in Nederland zijn vanuit het Nederlands niveau lid van de CEC, te weten de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstranten, de Doopsgezinden en de Oud-Katholieken. Internationaal doet onder meer het Leger des Heils mee. Klaas van der Kamp is vanuit de PKN lid van het bestuur van de CEC.  Hij had desgevraagd Hillie van de Streek voorgedragen als spreker. 

Klaas van der Kamp is vanuit de Protestantse Kerk in Nederland lid van het bestuur van de CEC (Council of European Churces). Vanuit deze functie heeft hij Hillie van de Streek voorgedragen als spreker voor het dialooggesprek. Klaas was algemeen secretaris van de Raad van Kerken van 2008 tot 2018.

Foto: De tweede persoon van rechts is Hillie van de Streek

  • Download hier de lezing van drs. Hillie van de Streek