Raad vraag kabinet om inzet voor Palestijnse christenen

In een open brief d.d. 30 november doet de Raad van Kerken een appel op premier Rutte en de ministers Bruins Slot, Ollongren en Schreinemacher om zich in te zetten voor Palestijnse christenen en voor het behoud van de humaniteit in Israël en de Palestijnse gebieden. Ook roept de Raad op tot een staakt-het-vuren.

Excellenties, dames en heren,

Met dit schrijven richten we ons tot u met een dringend verzoek om u, zoveel als dat in uw mogelijkheden ligt, in te zetten voor christenen in Gaza, de Palestijnse gebieden en Israël. Vele van de negentien lidkerken en geassocieerde leden van onze Raad van Kerken in Nederland hebben niet alleen contacten met geloofsgenoten aldaar, maar ook met Palestijnse christenen die in Nederland leven. Wij delen in hun verdriet om de ramp die hen overkomt, we rouwen met hen om hun slachtoffers, we bieden waar mogelijk steun en hulp, en we bidden voor vrede in hun gebied. 

Met het oog op dit laatste vragen wij u om u in te zetten voor het behoud van humaniteit of het opnieuw bouwen daaraan. Wij koesteren dat ideaal van de humaniteit als de zorg voor een menselijke waardigheid die concrete politiek-economische, etnische of godsdienstige verschillen overstijgt en daardoor ruimte biedt om met die verschillen om te gaan in een voor alle bewoners veilige en menswaardige samenleving.

De relatie van christenen en Joden plaatsen wij tegen de achtergrond van hun gemeenschappelijke oorsprong in het oude Midden-Oosten en een daaropvolgende gedeelde geschiedenis waarin ook kerkelijk antisemitisme bijdroeg aan een klimaat waarin de Shoah kon ontstaan. Mede vanuit deze achtergrond respecteren en onderschrijven wij het recht van Joden om veilig te wonen in de staat Israël. Dat kan naar onze overtuiging niet anders dan wanneer tegelijkertijd dat recht op veilig wonen ook geldt voor de Palestijnse inwoners van Israël en de Palestijnse gebieden. Wij pleiten voor een opdracht aan internationale onderhandelaars om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en aldus de redenen weg te nemen waarom mensen vanuit een gevoel of ervaring van onveiligheid of discriminatie geen andere weg zien dan tot geweld te moeten overgaan. 

De gevechtspauze van deze dagen maakt duidelijk hoe groot de omvang van de aangerichte schade is, niet alleen materieel, door de vernietiging van grote delen van de steden in Gaza, maar vooral ook in het onnoemelijke menselijke leed. Wij vrezen dat hoe langer de strijd voortduurt, hoe sterker de al decennialang bestaande wederzijdse haat ook in opgroeiende jongeren voortwoekert en vroeg of laat opnieuw aanleiding tot strijd en geweld zal geven.

Wij geven graag gehoor aan de oproep van onze Palestijnse geloofsgenoten om voor een blijvend staakt het vuren op te komen, alsook voor de rechten van de Palestijnse bevolking en aldus te komen tot een samenleving waarin voor alle inwoners van het Heilige Land ruimte onder de zon is. We realiseren ons dat dit gezien de diepgewortelde haat niet gemakkelijk is, maar vanuit ons medeleven met allen die in dit al zo lang durende conflict geliefden hebben verloren en daardoor ook zelf slachtoffer zijn geworden, weigeren wij ons neer te leggen bij een nieuwe of verdere escalatie van het geweld en bidden we voor beëindiging van dit conflict. We roepen u op om samen met ons en alle betrokkenen te werken aan een gerechtigheid die tot vrede leidt.

Met vriendelijke groet,

Namens de Raad van Kerken in Nederland,

Drs. Geert van Dartel, voorzitter
Ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsverband van 19 christelijke kerken en organisaties