Handreiking betrokkenheid bij Oekraïense vluchtelingen

In aansluiting op de plenaire vergaderingen van 7 en 11 maart delen het CIO en de Raad van Kerken in Nederland graag hun handreiking aan kerkgemeenschappen en kerkleden, wat betreft hun betrokkenheid bij Oekraïense vluchtelingen en interactie met de overheid.

Het ongekende menselijk leed veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne raakt eenieder. Door het voortduren van de oorlog in Oekraïne neemt het aantal mensen dat voor het geweld vlucht steeds verder toe.  Naar schattingen zijn nu ongeveer 2,6 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht.

In Nederland hebben zich tot nu toe minstens 6200 vluchtelingen gemeld. Oekraïense vluchtelingen hoeven geen asiel aan te vragen en mogen hier langere tijd verblijven, ze hoeven zich niet te melden. Het aantal Oekraïners dat naar ons land gevlucht is, ligt dus waarschijnlijk hoger. De overheid verwacht dat het aantal Oekraïense vluchtelingen dat naar Nederland komt de komende tijd fors zal toenemen.

Vanuit de kerken en individuele kerkleden is er een grote solidariteit en bereidheid om te helpen.
Er worden op dit moment veel initiatieven ondernomen om hulp te bieden. Ook zijn veel kerkleden zoekende hoe zij van betekenis kunnen zijn voor hun gevluchte medemensen. De bij CIO en Raad van Kerken aangesloten kerkgenootschappen hebben hiervoor aandacht gevraagd in hun plenaire vergaderingen. Daarom brengen het CIO en de Raad van Kerken het navolgende onder de aandacht:

Het advies aan parochies en gemeenten is om een brugfunctie te vervullen tussen betrokken kerkleden en de overheid die de opvang coördineert. Concreet kan dit betekenen: het in kaart brengen van initiatieven en deze informatie te delen met de lokale burgerlijke gemeente. Vanuit de overheid zijn de burgerlijke gemeenten het juiste aanspreekpunt. Het advies is om contact met de eigen burgerlijke gemeente op te nemen. Als eerste stap is het verstandig om de website van uw gemeente te raadplegen, daar is veel praktische informatie voorhanden.

Tot slot noemen wij nog dat de overheid werkt aan een handleiding voor de huisvesting van gevluchte Oekraïners door particulieren. Sta er echter bij stil dat deze oorlogsvluchtelingen doorgaans ook getraumatiseerd zijn en dus niet alleen huisvesting, maar ook specialistische begeleiding nodig hebben. Voor deze laatste ondersteuning zal dus door particulieren weer een beroep op de overheid gedaan moeten kunnen worden.