Om deze kinderen

Hemelse Vader, Mensen zijn geschapen
naar Uw beeld en gelijkenis;
U wilt dat wij opkomen
voor de onaantastbare waardigheid
van alle mensen,
vooral de armen en zwakken.
De menselijke samenleving
zal pas de trekken vertonen
van Uw Koninkrijk
als mensen niemand uitsluiten
en met liefde,
in deemoed en onthecht,
de armen dienen
naar het voorbeeld van Jezus, Uw Zoon.

Zend daarom, Vader, uw Geest in ons hart,
vervul ons met het vuur van Uw liefde.
Zegen allen die zich inzetten
voor de kinderen in de vluchtelingenkampen.
Geef ons in wat wij moeten doen
om deze kinderen te steunen en te redden
en help ons bij te dragen
aan een cultuur en een samenleving
die iedere mens als mens ziet,
als waardig en waardevol,
die handen uitsteekt
en harten opent,
die verwelkomt
en niet wegstoot,
die zich ervan bewust is
dat het Koninkrijk van God
één is en alle grenzen overstijgt,
dat de problemen die er zijn
alleen samen opgelost kunnen worden,
in een eendrachtige samenwerking
van heel de mensheid,
niet door ons af te sluiten,
niet door ons op te sluiten
in onze eigen rijkdom.

Geef, Vader, dat het “ik” zal slinken.
dat het “wij” zal groeien
en ieder mens in vrijheid en vrede
een menswaardig bestaan kan opbouwen
en U zal eren
door te handelen naar gerechtigheid.

Mgr. Dr. Jan Hendriks, bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam
Het gebed sluit aan op het thema “Naar een steeds groter wij”, dat paus Fran­cis­cus heeft gekozen voor de 107e editie van de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen