Zondag van de Arbeid

Op 1 mei is het de Dag van de Arbeid, de zondag in de buurt van 1 mei, dit jaar op 2 mei, is de Zondag van de Arbeid. Met het oog hierop heeft de Raad van Kerken in Nederland in samenwerking met Kerk in Actie een bezinningsbrochure gemaakt met als titel ‘Van crisisjaar naar Jubeljaar’. Charlotte Kwak maakte een bloemschikking die een plaats kan krijgen in de onlinebijeenkomst of in de viering zoals die vanaf 28 april weer mogelijk is met 30 mensen.

In de Bijbel valt de economie stil tijdens het Jubeljaar (Leviticus 25). De grond, de mensen en de dieren worden dan met rust gelaten. Tegelijk wordt de economie gereset naar een beginsituatie. Een ieder krijgt weer terug waar het in het land van de belofte ooit mee begon. Onteigeningen worden ongedaan gemaakt, ongelijkheden opgeheven en schulden kwijt gescholden.

Nabij op afstand

Bij de Zondag van de Arbeid wordt dit jaar in de brochure stilgestaan bij Handelingen 9:26-31, Psalm 22:26-28.30-32 en Johannes 15:1-8. Stilgestaan wordt in de brochure bij de lockdown en de oprechte zorg voor elkaar aan de ene kant, terwijl aan de andere kant velen te maken kregen met eenzaamheid. Daarnaast had de lockdown andere gevolgen: de natuur knapte ervan op. Wat kunnen we leren van deze tijd, wat zal beklijven in de toekomst? Gaan we ons werk anders inrichten? Voor velen echter zijn er ook negatieve gevolgen, met name economisch.

De schikking is gebaseerd op Psalm 22. In psalm 22 vers 26 en 27 bejubelt de psalmdichter God, terwijl hij het zelf niet makkelijk heeft. Hij wil anderen daarin betrekken. Hij richt zich tot degenen die het materieel moeilijk hebben, en bezingt dat ook zij voldoende te eten zullen hebben. Het zou mooi zijn als zijn droom werkelijkheid mag worden.

Schikking en symboliek

Genoeg zorg voor iedereen! In nederigheid – zoals de symboliek van viooltjes is – kan met respect en gelijkwaardigheid voor iedereen vrede worden verwezenlijkt. De ‘ogen’ van de bloemetjes kijken om naar elkaar.

Het blad van de vrouwenmantel is een beeld beeld van zorg, het is overvloedig en rondom aanwezig. Ook naar degenen die het moeilijk hebben – de vergeet-me-nietjes met hun hartvormige blad en hun hemelse blauwe kleur – wordt omgezien. Zij mogen hun plaats innemen want nog altijd zijn mensen oprecht begaan met elkaar.

Uitlopende takken, bovenin beschermend en onderin dragend zijn beeld van verbondenheid. Die takken die tot bloei gaan komen geven de wilskracht weer. Een nieuwe manier van leven en omgang met elkaar laten zij zien: samen,  er zijn voor elkaar!

Het subtiele blad van de Asparagus dat bij het kleinste zuchtje wind in beweging komt, is beeld van de Heilige Geest die ons omgeeft als de wind; niet zichtbaar maar wel voelbaar voor iedereen die daar open voor staat.

Naar de schikking op de website symbolischschikken