Voorbede voor Wereldraad

Plaatselijke gemeenten en raden van kerken kunnen met een voorbede in de liturgie op zondag 19 augustus of op zondag 26 augustus goed aansluiten bij het zeventigjarig jubileum van de Wereldraad van Kerken. De oecumenische beweging levert een bijdrage aan de katholiciteit van de kerken. Het gebed is een eerste voorwaarde om dat werk een bedding te geven.

Ds. Margarithe Veen, die als liturg een bijdrage levert aan de viering op 23 augustus in de Nieuwe Kerk in Amsterdam doet de suggestie om op die manier in lokale gemeenten betrokkenheid te tonen met de internationale viering. De Wereldraad van Kerken heeft zelf eerder kerken gevraagd om in augustus in voorbeden, liederen of anderszins de oecumene een plek te geven. Op de site van de Wereldraad van Kerken staat een persbericht te lezen waarin gebeden en liederen zijn opgenomen voor 70 jaar Wereldraad. Klik hier.  

Eén van die gebeden is van aartsbisschop Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk, die lid is van het moderamen van de Raad van Kerken in Nederland. Klik hier

Een vertaling in het Nederlands zou als volgt kunnen worden uitgesproken:

Eeuwige God
Schepper en Verlosser
U bent het die ons samenbrengt
In een nieuw verbond van eenheid en vrede.
Zegen ons
met Uw Geest
en laat ons een gave zijn
voor de wereld.
Omdat U het bent die ons de kracht geeft
Om onze verschillen te overbruggen,
Omdat mensen mogen blijven geloven
in hun verlangen naar vriendschap, naastenliefde,
doordat zij dat door U meedragen in hun harten.
Dat ons getuigenis
Een teken mag zijn van Uw verlangen voor een toekomst van eenheid en vrede.
Door Jezus Christus,
De genadige gave van uw Liefde.

In het Engels is het als volgt op de site van de Wereldraad gekomen:

Almighty God,
Creator and Redeemer,
you gather us
in a new bond of unity and peace.
Bless us
with your Spirit
and make us a gift
to the world.
That because you grant us
to bridge our difference,
humans may believe
in their longing for brother- and sisterhood
you have written in their hearts.
That our witness may be
a sign of your own longing for a future of unity and peace.
Through Jesus Christ,
The gracious gift of your love.

Foto: 
Tekening van ds. Karin van den Broeke, lid van het uitvoerend comité van de Wereldraad, geschilderd in een pauze tijdens vergaderingen in Bossey, waarbij ze werd gevraagd spontaan haar idee van de pelgrimage op papier te zetten.