CEC naar Nederland

De Europese Kerkenconferentie houdt volgend jaar van 31 mei tot 6 juni de vijfjaarlijkse assemblee. Voor Heikki Huttunen en zijn staf in Brussel zijn er nog wel wat hoofdbrekens voordat men de circa 200 afgevaardigden in Novi Sad in Servië kan ontvangen. Het is de bedoeling dat een delegatie van de CEC ter voorbereiding dit najaar ook Nederland aandoet. 

Tijdens een jaarlijks werkoverleg van de secretarissen van nationale raden van kerken in Wales gaf hij een doorkijkje. Daar is allereerst het probleem van de Brexit. Tot voor kort kon je als kerken min of meer de doelen van de EU volgen, maar met de nieuwe scheiding ligt dat minder eenduidig. Onderliggende vraag is wat de gemeenschappelijk gedeelde waarden zijn van de Europese landen.

Dat is toch al een probleem merkt de CEC omdat de huidige samenwerking vooral een West-Europese uitvinding is. Het zijn dan ook tien, soms twintig West-Europese landen die reageren op voorstellen van de CEC. Van de 115 lidkerken hult dus het merendeel zich in stilzwijgen. Daarbij komt dat niet meer dan 15 kerken meer dan 1 miljoen leden hebben, de rest behoort tot de kleinere kerken in Europa.

De vorige assemblee heeft een enorme bezuiniging doorgezet en het aantal afgevaardigden sterk teruggebracht. Heikki Huttunen moet manoeuvreren op de vierkante centimeter. Het betekent ook dat er amper een afgevaardigde per kerk kan zijn en met de zorgvuldige balances van vrouwen, jongeren en gehandicapten impliceert het dat er nogal wat afgevaardigden zullen zijn die niet in het centrum van de eigen kerkelijke besluitvorming opereren.

Het thema van de vijftiende assemblee is al bekend: You shall be my witnesses, ontleend aan Handelingen 1. En als drie belangrijkste thema’s ziet Heikki: witness (getuigenis), justice (gerechtigheid) en hospitality (gastvrijheid).

Het is de bedoeling op woensdag 25 oktober een voorbereiding te organiseren in Nederland. Daar komt de secretaris-generaal en Peter Pavlovitsch, een beleidsmedewerker voor economie en klimaat. Het moderamen bespreekt de opzet; en als dat is afgestemd zullen er nadere mededelingen volgen.

Foto: Heikki Huttunen