Raad tikkeltje veelkleuriger

De Raad van Kerken heeft met algemene stemmen deze week de Verenigde Pinkster- en Evangelische Gemeenten (VPE) aanvaard als geassocieerd lid. Daarmee toont de Raad meer en meer de veelkleurigheid van het christendom in Nederland.

Voorzitter Machiel Jonker van de VPE verheelde niet dat de Pinkster- en Evangelische Gemeenten ruim een eeuw geleden zijn ontstaan omdat christenen de ‘grote’ kerken verlieten. Er was verwijdering en triomfalisme bij dat verlaten, maar nu is er in grote delen van de Pinkster- en Evangelische Gemeenten het besef, wij horen bij de kerk, wij kunnen leren van de kerk, zo vatte Jonker het proces van de VPE de afgelopen decennia samen.

De vertegenwoordigers van de 14 lidkerken en 3 andere met de Raad geassocieerde kerken zijn blij met de komst van de VPE. Op de vraag wat verwacht de VPE van de lidkerken antwoordde Jonker: ‘De wijsheid van de eeuwen en de verrijking om samen op te trekken.’ Als bijdrage van de Pinkster- en Evangelische Gemeenten mag de Raad verwachten dat zij om met Jonker te spreken ‘samen met u een symfonie vormen als een lofzang voor de Heer, waarbij wij als voluit evangelischen onszelf mogen zijn.’ Voorzitter Dirk Gudde van de Raad van Kerken verheugt zich op de komst van de VPE omdat, zo zei hij, de Pinkster- en Evangelische Gemeenten een eigen geluid hebben in kerkelijk Nederland.

De veelkleurigheid van de Raad van Kerken komt ook tot uitdrukking in het boekwerk ‘Opgestaan’ waarvoor 25 vertegenwoordigers van onder meer alle lidkerken een ‘Paaspreek’ hebben geschreven. Een bundel van de Raad (deze maand in een oplage van 10.000 verspreid) waarin het geloof centraal staat en waarin de verschillen een kleurrijk beeld geven van wat het verhaal van de opstanding betekent voor al die verschillende christenen in ons land. Enkele raadsleden signaleerden dat er verrijkende, maar soms ook vervreemdende verhalen in stonden.

Het is opmerkelijk en bijzonder dat kerken met zo’n verschillende achterban in Nederland met zo’n bundel komen, zei een andere afgevaardigde. Maar overheersend was de mening dat de bundel een toonbeeld is van waar de oecumene voor staat. De verscheidenheid is aangenaam en nodigt uit tot een volgende discussie, hoe gaan we om met de Bijbel.

De Raad boog zich ook over het conflict tussen Israël en Palestina waar maar geen oplossing voor mogelijk lijkt. De Raad kwam in 1979 met een eerste verklaring over dit conflict en in de loop der jaren volgden er meer. Tegenwoordig overlegt de Raad over vragen met betrekking tot jodendom en islam en uitspraken over Israël en het Midden-Oosten met de joodse en islamitische partners in het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM). Dat ontslaat de Raad niet van de plicht zich regelmatig te verdiepen in de ontwikkelingen in deze regio waar veel christenen zich ook vanuit hun geloof nadrukkelijk mee verbonden voelen.

Ds. Derk Blom, voorzitter van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël, zette de geschiedenis van het conflict uiteen, maar moest aan het einde van zijn betoog ook concluderen dat een oplossing verder weg lijkt dan ooit. De kans op een twee staten-oplossing voor Israël en Palestina, waar de Raad voorstander van is, is gering. De kans op zo’n twee staten-oplossing glipt weg, klonk het in de Raadsvergadering. Enerzijds door de uitbreiding van Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden onder druk van groeiende orthodoxe Joodse gemeenschap en anderzijds door grote onderlinge verdeeldheid bij de Palestijnen blijft een patstelling bestaan. Komt nog bij dat de oorspronkelijke christelijke bevolking in het Midden-Oosten onder grote druk staat, om de regio te verlaten. Het aantal Palestijnse christenen in Bethlehem neemt in snel tempo af. Al met al een complexe situatie die volgens voorzitter Dirk Gudde van de Raad vraagt om terughoudendheid, maar ook betrokkenheid vanuit onze Europese geschiedenis met Israël en Palestina. ‘We zijn niet klaar met dit gesprek,’ aldus Gudde. Dat wordt dus binnenkort voortgezet.

Fotobijschriften:
1. Machiel Jonker (links) en Peter Grim woonden namens de VPE de vergadering van de Raad van Kerken bij, waarin over het geassocieerd lidmaatschap werd gesproken. 
2. Peter Klene opende namens de Nieuw-Apostolische Kerk de raadsvergadering.
3. Derk Blom gaf een entree voor het gesprek over Israël en Palestina.
4. Aan het begin van de ontmoeting verzamelden de Raadsleden zich in de kapel voor een kort liturgisch moment. 

Tekst en foto’s: Teun-Jan Tabak 
journalistiek ambassadeur van de Raad 

Hieronder volgt het persbericht dat de Raad naar aanleiding van de toetreding van de VPE als geassocieerd lid naar buiten heeft gebracht:

VPE OPGENOMEN IN KRING RAAD VAN KERKEN

De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten hebben zich als geassocieerd lid aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. Het is het achttiende kerkgenootschap dat zich bij de ker-kelijke koepelorganisatie voegt. De verantwoordelijke besturen hebben zich positief uitgelaten over de toetreding.

De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten hebben zo’n 20.000 leden. Er zijn ongeveer 130 gemeenten in Nederland. De VPE maakt ook onderdeel uit van diverse internationale koepelorganisaties, zoals de World Assemblies of God Fellowship. De kerk besteedt veel aandacht aan de missionaire taak en laat zien dat het werk van de Heilige Geest belangrijk is voor het leven van christenen vandaag. Die Geest is zichtbaar in onder meer de Geestesdoop, tongentaal en charismatische gaven. De Pinksterbeweging telt wereldwijd zo’n 700 miljoen aanhangers.

De relaties tussen de VPE en de Raad van Kerken zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Een belangrijke stap in de toenadering was de schuldbelijdenis, die door ds. Bas Plaisier onder woorden werd gebracht vanuit de Protestantse Kerk tijdens een manifestatie in het kader van 100 jaar Pinksterbeweging in Nederland in 2007 in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ds. Peter Sleebos sprak later de synode van de Protestantse Kerk toe in verzoenende zin.

Ds. Machiel Jonker is op dit moment voorzitter en zal zitting nemen in de Raad van Kerken namens de VPE.