Boodschap bij verkiezingen

De Raad van Kerken heeft een boodschap opgesteld met het oog op de ver-kiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart 2017. De tekst is inmiddels verspreid en heeft de volgende inhoud: 

Het is een kostbaar goed dat op 15 maart 13 miljoen Nederlanders hun stem mogen uitbrengen om de samenstelling van onze volksvertegenwoordiging te bepalen. Wij vinden verkiezingen een waardevol aspect van de vrijheid waarin wij leven. We willen er zuinig op zijn en er zorgvuldig mee omgaan. Daarom hopen wij op een verkiezingsstrijd die informatief zal zijn en verhelderend, zodat weloverwogen kan worden gekozen. Het debat mag stevig zijn, maar hopelijk ook sportief.

Het zou jammer zijn als de vorm in plaats van de inhoud komt. Dat zou kunnen doordat vergroving en gebrek aan respect voor tegenstanders zozeer de aandacht trekken, dat de inhoud verloren gaat. Wij roepen daarom alle partijen en politici op de toon van het goed geargumenteerde debat te zoeken. Kwalitatief sterke argumenten hebben overtuigingskracht. Oneliners en sensatiezucht leiden de aandacht van de inhoud af.

We zijn ons bewust van de nood bij een groeiende groep landgenoten, die het gevoel heeft geen toegang te hebben tot autoriteiten en tot politici die beslissingen nemen die gevolgen hebben voor hun mogelijkheden en onmogelijkheden in het leven. We kunnen ons de frustratie en de ergernis voorstellen die dat met zich meebrengt. Als kerk willen we blijven zoeken naar solidariteit en verbondenheid met mensen en waar we kunnen hun stem versterken en pleitbezorger zijn van deze onderstroom.

De kiezers roepen wij op politici kritisch te beluisteren. Sommige beloften kunnen nu eenmaal niet waar gemaakt worden en hebben geen geloofwaardigheid. Wij hopen op een nieuwe Tweede Kamer, niet in de eerste plaats gevuld met behartigers van de eigenbelangen van bepaalde groepen in de samenleving, maar met volksvertegenwoordigers in de ware zin van het woord. Wij hebben respect voor moedige politici, bereid tot een constructieve opstelling, of zij nu geroepen zullen worden tot het vormen en steunen van een nieuwe regering, of dat hun toekomstige rol in de oppositie zal zijn.

Het zijn immers niet de kortetermijnbelangen van groepen waar alles om draait. Het gaat om de waarden waarop onze samenleving als geheel is gebouwd. Die zullen centraal staan, wanneer problemen op de lange termijn werkelijk duurzaam worden behartigd. Dat zijn waarden als vrijheid in het algemeen, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, respect voor persoonlijke levenssfeer en veiligheid, maar ook solidariteit, gastvrijheid en het borgen van goede zorg. Dat is waar voor Nederland. Dat geldt ook voor Europa en voor heel de wereld waar Nederland deel van uitmaakt.

De beraadgroep Samenlevingsvragen heeft inmiddels ook een verkiezingsdebat uitgeschreven over de normen en waarden die politieke partijen aanhangen. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 februari vanaf 19.30 uur in Dudok, Den Haag. Opgave: rvk@raadvankerken.nl