Met video het land in

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten kwam het lidmaatschap van de Raad van Kerken al aan de orde. Uit de vragen vanuit de plaatselijke gemeenten bleek dat er nog veel onwetendheid is over hoe het met de samenwerking binnen de raad van kerken gaat en met de oecumene in Nederland. Daarom heeft de leiding besloten onder anderen het thema van de oecumene en een mogelijk lidmaatschap van de Raad van Kerken als gespreksthema mee te nemen in de ronde die de kerkleiding langs de diverse regio’s maakt.

Ds. Peter Sleebos, voorzitter van de VPE, is één van de mensen die op bezoek gaat in de regio’s. Hij bereidt de diverse thema’s goed voor. Dinsdag 19 januari was hij bij het bureau van de Raad van Kerken om een video te maken met informatie over het werk van de Raad en met vragen die mogelijke misverstanden zouden kunnen wegnemen.

Zo leeft er het misverstand over de ruimte van de aparte kerken binnen het raamwerk van de Raad van Kerken. Het is niet zo, dat de Raad bindende uitspraken kan opleggen aan lidkerken. Integendeel: de lidkerken bepalen zelf de koers van de Raad en er is ruimte om de eigen lijn – zo deze afwijkt van die van andere kerken – te handhaven. Alleen als men instemt met een besluit of uitspraak wordt verwacht dat men dat ook naar buiten mee helpt uitdragen.

Een andere vraag gaat over de verhouding van de Raad van Kerken in Nederland en de Wereldraad. Het beeld bestaat bij sommigen dat de twee koepelorganisaties in hiërarchische lijn verbonden zouden zijn. In werkelijkheid staan ze onafhankelijk van elkaar en zijn het de lidkerken van de Nederlandse Raad van Kerken die de Nederlandse Raad vormen en de lidkerken van de Wereldraad die het bestuur van de WCC vormen. Het beleid hoeft ook niet samen te vallen. Zo heeft de Wereldraad een koers ten aanzien van Israël en Palestina die mede bepaald wordt door de Palestijnse kerken die lid zijn van de Wereldraad en dus het beleid mee initiëren, terwijl de Nederlandse Raad van Kerken het beleid heeft om uitspraken over Israël zo mogelijk te doen in samenwerking met Joden en moslims in Nederland via het OJCM.

Wie de ontwikkelingen in de oecumene volgt, merkt dat de discussiepunten verschoven zijn. Theologische knelpunten zijn minder dringend dan vroeger, terwijl de ethische verschillen nog steeds aanwezig zijn en misschien op onderdelen wel scherper zijn komen te liggen.

De vraag die zowel tijdens de algemene ledenvergadering als tijdens de video-opname aan de orde kwam, is: wat zou de meerwaarde kunnen zijn van een lidmaatschap van de VPE van de Raad van Kerken. Een lidmaatschap zou het mogelijk maken de stem van de VPE sterker in het geheel van de kerken te laten doorklinken. De pinksterkerken hebben een eigen positief geloofsaccent en voegen daarmee een bijbels geluid toe aan het koor van de andere kerken. Internationaal gezien zijn de pinksterkerken een sterke derde zuil, naast de Rooms-Katholieke Kerk en de kerken van de Wereldraad. Het is van belang om dat geluid ook in de Nederlandse oecumene aanwezig te doen zijn.

Ook het doel van de oecumene in algemene zin kwam aan de orde. De samenwerking van kerken dient uiteindelijk de lofprijzing voor de Heer sterker te doen klinken.