Brief over ruimhartige opvang

Een brede coalitie van de kerken en christelijke organisaties heeft minister Ard van der Steur aangeschreven en gepleit voor een ruimhartige opvang van vluchtelingen in landen zoals Nederland. Tegelijk wordt de bereidheid uitgesproken om zich ook vanuit de organisaties en kerken in te zetten voor een menselijke benadering.

De brief geeft een aantal concrete mogelijkheden om de vluchtelingen bij te staan en de mensensmokkel tegen te gaan. Zo zouden er visa kunnen worden verstrekt bij Nederlandse ambassades in de regio, waardoor mensen niet in de handen van mensensmokkelaars worden gedreven, maar op legale wijze een route kunnen zoeken naar veiliger streken.

De kerken en organisaties pleiten voor een beleid gebaseerd op menselijke maat en vertrouwen en niet op getallen en achterdocht. Men zegt verder zich te realiseren, dat de overheid niet alleen te maken heeft met de directe opvang, maar ook met een beleid op lange termijn.

De brief is ondertekend door de Raad van Kerken (de plenaire Raad sprak onlangs in volledige samenstelling over de tekst), MissieNederland, de Nederlandse Zendingsraad en Prisma.

Hieronder volgt de letterlijke tekst:

Aan het ministerie van Veiligheid en Justitie,
t.a.v. minister mr. G.A. van der Steur

Geachte heer,

Net als u zijn we diep geschokt door de schrijnende beelden, foto’s en verhalen van vluchtelingen die in de achterliggende weken door de media naar buiten zijn gebracht. Het stemt somber te vernemen dat mensen in een verlangen naar leven en veiligheid in het zicht van Europa alsnog hun leven verliezen en omkomen op zee. En we voelen schaamte als we zien dat de vluchtelingen die land bereiken op allerlei manieren hinder ondervinden op hun reis door Europa. We willen dan ook onze steun uitspreken voor een Europees beleid gericht op een menselijke behandeling en op een ruimhartige opvang in landen zoals Nederland.

We richten ons in deze tijd tot onze eigen achterban om het belang van een menselijke opvang en het recht doen aan humane en christelijke waarden te onderstrepen. U mag ons, vertegenwoordigers van kerken en christelijke organisaties, daar nu en in de toekomst ook op aanspreken. Want we realiseren ons terdege dat u als overheid wel een deel van de oplossing kunt aandragen, maar ook steun nodig hebt vanuit het grondvlak. Wij zullen ons best doen om een steentje bij te dragen. En een groot deel van onze achterban heeft dat in de achterliggende periode al laten merken.

We vragen u als bewindsman ook om een politieke inspanning gericht op het honoreren van de menselijke waardigheid. Die inspanningen zouden zich naar ons idee moeten richten op zowel de mogelijkheden om de mensensmokkel tegen te gaan, bijvoorbeeld door visaverstrekking bij Nederlandse ambassades in de regio, een veiliger aanbod van de vluchtcorridors en een ruimhartige toelating van vluchtelingen in ons land. We maken ons verder zorgen over de opvang van de vluchtelingen in de regio zelf. We hebben de indruk dat we samen nog te weinig bereiken; we zoeken in overleg naar maximalisering van de hulp via onze kerkelijke kanalen en we vragen u als overheid om meer inspanningen, zodat de situatie in de vluchtelingenkampen in de regio verbetert.

Het komt er nu op aan dat wat we elementaire waarden van mensenrechten en solidariteit, waar we ons in Europa in het verleden terecht over hebben uitgelaten, nu ook in daden omzetten. We vertrouwen er op, dat u als politicus in samenwerking met uw Europese collegae daar een bijdrage aan wilt leveren. We steunen zo’n benadering, die niet uitgaat van getallen en achterdocht, maar die gebaseerd is op gevoel voor de menselijke maat en leunt op vertrouwen.

Wij wensen u wijsheid toe bij de beleidsbeslissingen die u hebt te nemen. We realiseren ons dat daarbij zowel de directe opvang als het beleid op lange termijn doordenking behoeft.

Hoogachtend,

Dirk Gudde, voorzitter Raad van Kerken
Henk Jochemsen, directeur Prisma
Gerrit Noort, directeur Nederlandse Zendingsraad
Jan Wessels, directeur MissieNederland

namens een brede coalitie van kerken en christelijke organisaties in Nederland.