Liturgische spiritualiteit

Het werk van de Raad van Kerken wordt door talloze mensen en groepen ondersteund. Een belangrijke pijler voor het werk is de inzet van plaatselijke en provinciale raden van kerken. En een wezenlijke bijdrage komt uit de hoek van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. Deze groep organiseert in november een ontmoetingsdag over het thema ‘liturgische spiritualiteit’.

Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit is ooit begonnen met het onderteken van een zogenaamd Katholiek Appel , waarin wordt aangedrongen op het recht doen aan de katholiciteit van de kerken. Om daar invulling aan te geven, werkt men het thema naar diverse kanten uit. De ontmoetingsdag kiest voor het thema van de liturgie.

Het verlangen naar liturgische spiritualiteit verbindt christenen van alle kerken en tradities, zo is de gedachte. Denk alleen maar aan de vele spirituele centra (zoals kloosters), waar mensen een intens liturgisch leven met elkaar delen en waar voorbijgangers (peregrini) een plek kunnen vinden. Zou daaruit een model zijn af te leiden voor hedendaagse gelovigen en kerkgemeenschappen die op zoek zijn naar liturgische spiritualiteit?, vraagt het oecumenische forum zich af. Wat betekent het dat er liturgisch spirituele centra zijn? Welke mogelijkheden liggen hier, en wat zijn aandachtspunten voor het onderhouden ervan? Er zal vanuit de kloosterlijke traditie worden ingegaan op de rol van de getijden voor het persoonlijke en kerkelijke leven vandaag. Verder zal tijdens de ontmoetingsdag de vraag gesteld worden hoe andere activiteiten van individuele gelovigen, groepen of kerkelijke organisaties op spirituele wijze met liturgie verbonden kunnen worden.

Prof. dr Thomas Quartier, docent Rituele en Liturgische Studies in Nijmegen en hoogleraar Monastieke Spiritualiteit in Leuven en Rome, zal als inleider en spreker fungeren. Hij is oblaat van de Sint Willibrordsabdij te Doetinchem en auteur van het boek Liturgische spiritualiteit (Berne Media 2013). ’s Middags zal het werk van de Estlandse componist Arvo Pärt centraal staan, met name de samenhang tussen de structuur van zijn muziek en zijn spiritualiteit. Met medewerking van dr. Martin Hoondert, universitair docent, Muziek, Religie en Ritueel in Tilburg en het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken. De dag wordt afgesloten met een gezongen vesper.

15 november 2014, 10.30-15.30
De Driehoek, Willemsplantsoen 2, Utrecht
Kosten (inclusief lunch): 20 euro bij vooruitbetaling op rekening NL58INGB 0006489634 t.n.v. Oecumenisch Forum voor Katholicitei , Eemnes.
Aanmelding (voor 10 november): buro@okkn.nl
Meer informatie: www.forumkatholiciteit.nl

Foto: Prof. dr. Thomas Quartier