Leger alert op decentralisatie

Het Leger des Heils geeft in het onlangs gepubliceerde Jaarverslag 2013 aan de decentralisatie van de zorg nauwkeurig te volgen. De verandering moet de zorg effectiever maken. Het Leger is beducht op problemen in de overgangsperiode.

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie bestaande uit een kerkgenootschap en verschillende stichtingen. Het ziet als één van de hoofdtaken om een vangnet van de samenleving te zijn. Doel is om hen van dienst te zijn, die nergens anders terecht kunnen.

De decentralisatie van de zorg staat in de bredere ontwikkeling van de participatiesamenleving. Burgers moeten zelfstandiger worden, gefaciliteerd door de plaatselijke overheid. Bevordering van onderlinge solidariteit past bij de visie van het Leger des Heils. Toch vreest de organisatie het zelfredzaam vermogen van mensen te positief wordt ingeschat door de overheid. Als de mogelijkheden minder worden en de regels strakker, is de kans groter dat mensen door onmacht tussen wal en schip raken, concludeert het Leger.

De hervormingen in het zorgsysteem leiden naar verwachting tot minder subsidie-inkomsten voor het Leger. De geldstroom is in elk geval minder zeker doordat met elke gemeente afzonderlijk nieuwe afspraken gemaakt moeten worden en de plaatselijke overheden het met minder budget moeten stellen. De organisatie anticipeert op (tijdelijk) teruglopende inkomsten van overheidswege, toch is de verwachting dat deze ontwikkeling invloed zal hebben op het personeelsbestand. Desondanks hoopt het Leger zich onverminderd voor de meest kwetsbaren in de samenleving te kunnen blijven inzetten.